Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií a Leasing

Verze ze dne 21. 04. 2009

Verze Helios Orange 1.0.2009.0316


Výkazy

 • Definice výkazů, řádky výkazu, kontrolní přehled účtů

  Do kontroly je přidána i varianta pokud je účet zařazen na více než 1 řádku v aktivech nebo na na více než 1 řádku v pasivech + upraveno znění textové hlášky na "ROZVAHA > 1 nebo 2 účty nebo VÝSLEDOVKA > 1 účet.".
  Dále je akce Kontrolní přehled účtů rozdělena na 3 akce:
  "Kontrolní přehled účtů - běžné období"
  "Kontrolní přehled účtů - minulé období"
  "Kontrolní přehled účtů - předminulé období"
  Pro kontrolu minulého období se již tudíž nemusí měnit období nebo období výkazu.
  Spouštění akcí
  "Kontrolní přehled účtů - běžné období"
  "Kontrolní přehled účtů - minulé období"
  "Kontrolní přehled účtů - předminulé období"
  bylo přidáno i přímo do přehledu Kontrolní přehled účtů.
  Do přehledu Kontrolní přehled účtů byly nově přidány sloupce:
  - Je chyba - univerzální sloupec, který je zaškrtnut v případě zaškrtnutí některého z ostatních chybových sloupců. Lze tudíž na chyby pohodlně filtrovat.
  - NesouladKoeficientu - význam stejná jako NesouladKoeficientu v přehledu řádků definice výkazu.
  - Název období s názvem kontrolovaného období
  - Kontrolované období, kde je zobrazeno, zda se jedná o období běžné, minulé nebo předminulé.
  Do přehledu Kontrolní přehled účtů byla nově přidána i akce Zrušit účet z řádku - pomocí které lze z označeného řádku s příslušným účtem vybrat řádek, ze kterého se má účet zrušit a tento účet lze přímo odsud zrušit.
 • Hodnoty výkazů - editace hodnot. Týká se zejména slovenského výkazu výkaz zisků a ztrát - nebylo možno editovat zaokrouhlené hodnoty. Funkcionalita editace zaokrouhlených hodnot byla doplněna.
 • Tisk výkazů nezaokrouhleně. V distribuci jsou upravené formuláře výsledovky, rozvahy a přílohy pro subjekty vykazující podle vyhlášky 505. Je umožněna funkcionalita tisku nezaokrouhlených hodnot, případně i tisku nulových hodnot.

Přeúčtování režií

 • Ke skupinám v přeúčtování režií byly doplněny práva na jednotlivé skupiny i v právech uživatelů a rolí právo na definici práv jednotlivých skupin přeúčtování režií.
  Pro jednotlivé skupiny přeúčtování režií lze nastavit pro uživatele nebo role práva přístupu a práva na akce. Jedná se o zejména o akce Hromadná aktualizace a Aktualizace.
  Nastavení přístupových práv a práv na akce se provádí standardním způsobem.
  Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají k němu práva přístupu všichni uživatelé.
  Jakmile jsou ke skupině definována pouze práva přístupu na plný přístup, mají k němu ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.
  Uživatel v přehledech nevidí skupiny, k nímž má zakázaný přístup.
  Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva a režim práv je pozitivní, mají k němu práva na akce všichni uživatelé, pokud je režim práv negativní, nemá práva na akce žádný uživatel.
  Jakmile jsou ke skupině definována práva a režim práv je pozitivní, tak ostatní uživatelé mají o stupeň nižší právo na akce, než je minimální zadané právo na akce, pokud je režim práv negativní, nemá práva na akce žádný další uživatel.
  Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv, přičemž nastavení uživatele má přednost před nastavením u role, do které je uživatel zařazen.

Leasing

 • Zobrazování některých návazných přehledů. Byla odstraněna chyba při zobrazování některých návazných přehledů.

Obecné

 • Hromadné akce. Opraveno spouštění hromadných akcí, kdy se akce provedla i při označení více řádků pouze na jednom řádku.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.