Povinnosti auditu a zveřejňování u nestátních neziskových organizací

Povinnosti auditu a zveřejňování u nestátních neziskových organizací

Tato povinnost nabývá platnosti od 1.1.2016

Na základě základních právních předpisů mají povinnost auditu účetní závěrky a výroční zprávy zejména následující organizace:

  • nadace, jejichž nadační kapitál nebo obrat převyšuje 5 mil. Kč nebo pokud se podle účetní závěrky rozhoduje o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu nebo o přeměně (§341 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
  • ústavy, jejichž čistý obrat převyšuje 10 mil. Kč nebo pokud mu to ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut (§415 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
  • obecně prospěšné společnosti, jejichž výše čistého obratu převyšuje 10 mil. Kč nebo které jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, 1 mil. Kč (§19 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech),
  • účelová zařízení církví, jejichž čistý obrat převyšuje 10 mil. Kč (§16a odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností),
  • veřejné výzkumné instituce, všechny bez ohledu na limity (§29 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích),
  • politické strany, všechny bez ohledu na limity (§18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

Ostatní nestátní neziskové organizace nemají ve své základní právní úpravě stanovenu povinnost auditu účetní závěrky. Pokud má organizace povinnost auditu účetní závěrky, má ze zákona povinnost sestavit výroční zprávy a nechat ji též ověřit auditorem.

Od 1.1.2016 mají nově všechny nestátní neziskové organizace stejně jako i většina dalších účetních jednotek povinnost auditovat účetní závěrku a výroční zprávu též v případě, že za dvě po sobě jdoucí účetní období překročí dvě z níže uvedených kritérií:

  • aktiva vyšší než 40 mil. Kč
  • roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč
  • průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50

Tedy pokud nezisková organizace nemá povinnost auditu na základě svého základního právního předpisu a překračuje za rok 2015 alespoň dvě z výše uvedených kritérií a překročí je i za rok 2016, pak bude mít za rok 2016 povinnost auditu účetní závěrky i výroční zprávy, kterou musí dle zákona i účetnictví sestavit. Povinnost auditu podle zákona o účetnictví se zejména dotkne větších spolků nebo církevních organizací či jiných organizací, které doposud povinnost auditu vůbec neměly.

V souvislosti se statutárním, tedy povinným, auditem je třeba upozornit na skutečnost, že v souladu s §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, smí statutární orgán podepsat smlouvu pouze s auditorem určeným nejvyšším orgánem. To samozřejmě platí pro povinný audit ať již ze zákona o účetnictví nebo dle jednotlivých základních právních předpisů upravující fungování nestátních neziskových organizací.

Od 1.1.2016 současně platí, že auditor bude vydávat jednu zprávu auditora o ověření účetní závěrky i výroční zprávy, nebude již nadále možné bez úprav zprávy vydat tyto zprávy separátně.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu stanoví některým neziskovým organizacím jejich základní právní předpis. Nicméně od 1.1.2016 stanoví povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví, a to pro všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku. Z nestátních neziskových organizací jde o nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ústavy, které tuto povinnost měly již doposud, a dále pak o zejména spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek. Organizace zveřejňují uložením do sbírky listin.

Zákon současně stanovuje povinnost jednotkám, které nemají povinnost auditu zveřejnit i účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2014, a to v termínu do 31.3.2016 a účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2015 do 30.11.2017.

(ZDROJ: Ing. Anna Pelikánová; Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3., aktualizované vydání, 2018, www.uctujemeneziskovky.cz)

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím, e-mailu a nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.