datový sklad

Modul Datový sklad slouží jako datová základna k vyhodnocovacím účelům pro potřeby analýz, rozborů, reportů, k tvorbě kontingenčních tabulek a grafů. Je podkladem pro potřeby controllingu nebo jiným podnikovým nástrojům pro vyhodnocování a řízení různých procesů společnosti na všech úrovních řízení.

Datový sklad čerpá data z modulů Helios Orange Oběh zboží, Fakturace, Účetnictví, Účetní standardy a Mzdy. Data jsou ukládána ve formě, která je do určité míry normalizovaná a jsou technicky soustředěna na jednom místě databáze. Data jsou agregována v závislosti na požadavcích na výstupy podle různých dimenzí jako je časová dimenze (období, měsíce, dny,...), skupiny a jednotlivé položky zboží a služeb, účty, mzdové složky. Další volitelné dimenze pro agregaci jsou standardní kategorie Helios Orange jako jsou organizace (dodavatelé, odběratelé i jiné organizace), útvary (závody, divize, střediska,...), zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnanci. Jiná skupina dimenzí jsou jednotlivé řady dokladů (faktur, příjemek, výdejek, druhů účetních dokladů a další).

Lze uživatelsky nadefinovat různé definice datových skladů. Hlavní hledisko jsou zdrojová data (data z fakturace, oběhu zboží, účetního deníku, operací standardizace nebo výpočtu mezd).

Další hledisko je časové hledisko. Nastavuje se, za jaký časový interval se data do datového skladu aktualizací napočítají. Aktualizace může být provedena za celý časový interval (data všech let, které jsou v databázi Helios Orange uloženy) nebo pouze za interval, který si zvolíte pro aktualizaci. Data uzavřených let, měsíců, období stavu apod., která se již nemění, není nutno neustále aktualizovat. Aktualizace se bude spouštět pouze pro data, která jsou "živá", mohou se ještě měnit, rušit, přibývat další. Tímto nastavením se významně ušetří čas nutný pro aktualizaci.

Podle Vašich potřeb si volíte, jaká data se do datového skladu budou napočítávat - zda všechna (např. vyhodnocení za všechny položky zboží nebo pouze za vybrané skupiny zboží, za všechny účty nebo jen některé vybrané např. účty služeb, za všechny mzdové složky nebo pouze určité vybrané mzdové složky). Například sledujete z pohybů na skladu pouze zboží, se kterým obchodujete, ale není třeba sledovat pomocný materiál (např. kancelářské potřeby, hygienické prostředky a pod.), které nejsou součástí hlavních činností firmy.

Dále si volíte, zda podle dané dimenze provádět rozpad nebo nikoli. Je skutečně důležité dobře uvážit, zda daný rozpad potřebujete. Např. sledujete náklady a výnosy po útvarech, zakázkách a nákladových okruzích, ale vyhodnocení po organizacích, vozidlech a zaměstnancích nemá smysl, proto provedete rozpad pouze po útvarech, zakázkách a nákladových okruzích a po organizacích, vozidlech a zaměstnancích rozpad neprovedete. Samozřejmě, z hlediska uložených dat v datovém skladu každý rozpad znamená větší objem dat, více záznamů (řádků) v datovém skladu. Proto je nutno pečlivě zvážit, zda je pro danou dimenzi rozpad zapotřebí nebo nikoli.

Data se do úložiště datového skladu načítají off-line. To znamená, že systém není průběžně zatěžován průběžnou aktualizací dat. Vlastní aktualizace se spouští, obdobně jako např. ve výkazech, přeúčtování režií, finanční analýze a pod. na pokyn pro označené datové sklady nebo lze aktualizaci spouštět hromadnou aktualizací pro vybrané datové sklady. Hromadnou aktualizací je možno spouštět i automaticky bez zásahu uživatele i bez otevřeného programu Helios Orange např. jobem na SQL Serveru třeba v noci a ráno jsou k dispozici vždy aktualizovaná agregovaná data.

Data uložená v datovém skladu lze kromě vlastního vyhodnocení přímo v Helios Orange vyhodnocovat i prostředky mimo Helios Orange, např. pomocí tabulek MS excel, zejména z hlediska tvorby různých kontingenčních tabulek. Jedná se o standardní tvorbu kontingenční tabulky s napojením datového zdroje.

Data uložená v datovém skladu, zejména co se týká většího objemu dat, lze s výhodou zpracovat a vyhodnocovat pomocí Analysis Services - standardního nástroje MS SQL Serveru - Standard Edition a zejména Enterprise Edition - s využitím OLAP (Online Analytical Processing) technologií. Výhodou při implementaci těchto řešení je zejména "normalizovaná" struktura dat datového skladu, ze kterého se data vyhodnocují v příslušné OLAP databázi pomocí Analysis Services. Tím se zejména implementace značně zjednoduší.

Stejně tak je však naopak možno do datového skladu načítat data z jiných aplikací pomocí externích řešení a naimportovaná data vyhodnocovat běžnými vyhodnocovacími nástroji Helios Orange, např. údaje o prodejích, rezervacích, výrobě a pod. importovaná z jiných systémů a pod.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.