13.03.2007 Distribuční vzorové ukazatele

THB ikonka zpet

Helios Orange - Distribuční vzorové ukazatele

Abychom usnadnili a urychlili zavádění práce v modulu Finanční analýza a plánování, rozšířili jsme počet distribučních vzorových ukazatelů z původních 4 ukazatelů o více než 100 dalších ukazatelů. Zároveň jsme vyvinuli některé další funkce (viz změny), které budou sloužit u urychlení definice těchto distribučních ukazatelů.

V následující tabulce je uveden seznam distribučních vzorových ukazatelů v modulu Finanční analýza a plánování:

Název ukazatele Poznámka
Náklady před zdaněním Základní vzorový ukazatel
Výnosy Základní vzorový ukazatel
Zisk před zdaněním Základní vzorový ukazatel
Rentabilita nákladů Základní vzorový ukazatel
Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty - základní ukazatel způsob výkaz, na který se odkazují další ukazatele.
Tržby za prodej zboží Obrat z prodeje zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží Přímé náklady na prodané zboží
Obchodní marže Rozdíl tržeb a přímých nákladů na prodané zboží
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Obrat z prodeje vlastních výrobků a služeb
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Tržby celkem z prodeje zboží, vlastních výrobků i služeb
Změny stavu vnitropodnikových zásob Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby
Aktivace Hodnota materiálu a zboží vyrobeného ve vlastní režii
Spotřeba materiálu a energie Výdaje spojené se spotřebou materiálu a energie
Služby Náklady spojené s nakoupením služeb
Přidaná hodnota Účetní přidaná hodnota představuje zvýšení hodnoty vytvořené produkce nebo prodaného zboží proti hodnotě vstupů materiálu, energie a služeb, resp. zboží při nákupu.
Osobní náklady Mzdové náklady zaměstnanců, společníků a členů družstva
Daně a poplatky Daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů s výjimkou daně z příjmů
Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek Změna stavu rezerv a opravných položek obsahuje rozdíl mezi konečným a počátečním stavem rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích období.
Jiné provozní výnosy Tržby z prodeje materiálu, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, smluvní pokuty, úroky z prodlení, výnosy z odepsaných pohledávek a ostatní provozní výnosy
Jiné provozní náklady Zůstatková cena prodaného hmotného a nehmotného majetku, pořizovací cena prodaného materiálu, dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, odpis pohledávek, manka a škody a ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský výsledek Provozní hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi tržbami za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb a cenou pořízení nakupovaného zboží, výrobními náklady na prodané zboží a poskytnuté služby a další provozní výnosy a náklady jakou jsou prodej majetku, tvorba a zúčtování rezerv, časového rozlišení a opravných položek.
Úroky výnosové Výnosové úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti
Úroky nákladové Nákladové úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti
Ostatní finanční výnosy Kursové zisky a nároky na náhrady mank a schodků na finančním majetku
Ostatní finanční náklady Obsahuje zejména kursové ztráty, manka, schodky a škody na finančním majetku a bankovní výlohy
Hospodářský výsledek z finančních operací Je rozdílem různých finančních výnosů a nákladů
Hospodářský výsledek za běžnou činnost Představuje provozní hospodářský výsledek a výsledek z finančních operací po odečtení daně z příjmu za běžnou činnost.
Mimořádné výnosy Obsahuje výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy z mimořádných události nahodile se vyskytující
Mimořádné náklady Obsahuje náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytující
Mimořádný hospodářský výsledek Mimořádný hospodářský výsledek vyplývá z rozdílu mimořádných výnosů a nákladů po zdanění
Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBDIT) Earnings before Depreciation, Interest and Taxes (EBDIT) Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů
Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) Earnings before Interest and Taxes (EBIT) Zisk před odečtením úroků a daní
Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) Earnings before Taxes (EBT) Zisk před zdaněním Představuje hospodářský výsledek za účetní období zvýšený o zúčtovanou daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti
Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) Earnings after Taxes (EAT) Zisk po zdanění (čistý zisk) Hospodářský výsledek za účetní období je součtem hospodářského výsledku za běžnou činnost a mimořádného hospodářského výsledku
Náklady celkem Náklady celkem
Výnosy celkem Výnosy celkem
Rozvaha Rozvaha - základní ukazatel způsob výkaz, na který se odkazují další ukazatele.
Aktiva celkem netto Aktiva celkem netto - suma veškerých aktiv v netto hodnotách
Aktiva celkem netto průměr Aktiva celkem netto - suma veškerých aktiv v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Pohledávky za upsaný vlastní kapitál - neuhrazené pohledávky za společníky nebo akcionáři při upisování základního kapitálu
Aktiva stálá netto Aktiva stálá netto - suma veškerých stálých - dlouhodobých aktiv - nehmotného, hmotného a finančního majetku v netto hodnotách
Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek průměr Dlouhodobý hmotný majetek počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Aktiva oběžná netto Aktiva oběžná netto - zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách
Aktiva oběžná netto průměr Aktiva oběžná netto - zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Zásoby celkem Zásoby celkem - stav veškerých zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků, zvířat a poskytnutých záloh na zásoby v netto hodnotách
Zásoby celkem průměr Zásoby celkem - stav veškerých zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků, zvířat a poskytnutých záloh na zásoby v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Zásoby materiálu Zásoby materiálu - stav veškerých zásob materiálu v netto hodnotách
Zásoby nedokončené výroby a polotovarů Zásoby nedokončené výroby a polotovarů - stav veškerých zásob nedokončené výroby a polotovarů v netto hodnotách
Zásoby hotových výrobků Zásoby hotových výrobků - stav veškerých zásob hotových výrobků v netto hodnotách
Zásoby zvířat Zásoby zvířat - stav veškerých zásob zvířat v netto hodnotách
Zásoby zboží Zásoby zboží - stav veškerých zásob zboží v netto hodnotách
Dlouhodobé pohledávky netto Dlouhodobé pohledávky netto - pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok v netto hodnotách
Krátkodobé pohledávky netto Krátkodobé pohledávky netto - pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok v netto hodnotách
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto průměr Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Pohledávky celkem netto Pohledávky celkem netto - veškeré pohledávky v netto hodnotách vč. pohledávek za upsaný vlastní kapitál
Pohledávky celkem netto průměr Pohledávky celkem netto - veškeré pohledávky v netto hodnotách vč. pohledávek za upsaný vlastní kapitál počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Pohledávky z obchodních vztahů netto Krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách
Pohledávky z obchodních vztahů netto průměr Krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách
Peníze v pokladně a v bance Peníze v pokladně a v bance včetně cenin
Časové rozlišení aktivní Časové rozlišení aktivní - náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období
Vlastní kapitál Vlastní kapitál - základní kapitál, kapitálové a jiné fondy, nerozdělený výsledek hospodaření a výsledek hospodaření běžného období - vlastní zdroje financování
Cizí zdroje Cizí zdroje - rezervy, závazky, bankovní úvěry a výpomoci - cizí zdroje financování
Zadržené výdělky Zadržené výdělky Fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let + výsledek hospodaření běžného období
Závazky celkem Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí
Závazky celkem průměr Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Krátkodobé závazky celkem Krátkodobý cizí kapitál = krátkodobé závazky - závazky s dobou splatnosti kratší než jeden rok
Dlouhodobé závazky Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů průměr Krátkodobé závazky z obchodních vztahů počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
Rezervy Rezervy
Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé
Časové rozlišení pasivní Časové rozlišení pasivní
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Return on equity (ROE) Zisk po zdanění / Vlastní kapitál Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky do podniku. Výsledek v %.
Rentabilita celkových aktiv (ROA) Return on assets (ROA) Zisk před zdaněním a úroky / Aktiva celkem Vyjadřuje výnosnost celkového investovaného kapitálu bez ohledu na zdroje financování kapitálu. Výsledek v %.
Rentabilita nákladů Udává kolik zisku podnik dokáže vyprodukovat na jednotku nákladů. Výsledek v %.
Rentabilita tržeb Profit margin Zisk před zdaněním a úroky / Tržby kumulovaně Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku. Udává kolik podnik dokáže vyprodukovat zisku na jednotku tržeb. Výsledek v %.
Ukazatel nákladovosti Celkové náklady / Dosažené tržby podniku Vyjadřuje v jaké výši jsou tržby podniku zatíženy celkovými náklady. Výsledek v %.
Rychlost obratu celkových aktiv Total assets turn over
Tržby měsíční / Celková aktiva
Rychlost obratu celkových aktiv
Ukazatel vyjadřuje relativní vázanost celkového kapitálu a je ukazatelem efektivnosti a intenzity jeho využití. Ukazatel udává počet obrátek celkového kapitálu za sledované období.
Rychlost obratu zásob Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál / Průměrný stav zásob celkem
Udává počet obrátek zásob za sledované období, resp. kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob.
Poznámka: Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál jsou uváděny proto, že souvisejí z časového hlediska s výdejem ze skladu. Na druhou stranu je v tržbách zahrnuta zisková marže, která zkresluje tento ukazatel a vypovídající hodnotu má spíše vývoj ukazatele než jako hodnoty. V případě většího kolísání ziskové marže je nutno hledat jinou konstrukci tohoto ukazatele založenou na spotřebě materiálu a zboží s promítnutím časového hlediska.
Doba obratu zásob Průměrný stav zásob / denní průměr tržeb z prodeje zboží a materiálu.
Ukazatel udává jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob.
Poznámka: Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál jsou uváděny proto, že souvisejí z časového hlediska s výdejem ze skladu. Na druhou stranu je v tržbách zahrnuta zisková marže, která zkresluje tento ukazatel a vypovídající hodnotu má spíše vývoj ukazatele než Caho hodnoty. V případě většího kolísání ziskové marže je nutno hledat jinou konstrukci tohoto ukazatele založenou na spotřebě materiálu a zboží s promítnutím časového hlediska.
Doba obratu pohledávek z obchodního styku Průměrný stav pohledávek z obchodního styku / Průměrné denní tržby Ukazatel udává jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou v podniku v průměru inkasovány pohledávky.
Tržby kumulovaně Kumulovaný obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení
Tržby měsíční Měsíční obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení
Tržby denní Denní obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení
Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku Ukazatel vyjadřuje relativní vázanost dlouhodobého hmotného majetku a je ukazatelem efektivnosti a intenzity jeho využívání. Ukazatel udává počet obrátek celkového kapitálu za sledované období.
Rychlost obratu oběžných aktiv Rychlost obratu oběžných aktiv Vyjadřuje relativní vázanost oběžných aktiv. Ukazatel udává počet obrátek oběžných aktiv za sledované období.
Rychlost obratu pohledávek z obchodního styku Tržby měsíční / Pohledávky z obchodních vztahů netto průměr Rychlost obratu pohledávek z obchodního styku Ukazatel udává počet obrátek pohledávek za sledované období, resp. jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky.
Ukazatel finanční páky Celková aktiva / Vlastní kapitál
Ukazatel finanční páky
Ukazatel finanční páky jako jeden z dalších ukazatelů zadluženosti podniku vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích podniku.
Čím je podíl cizích zdrojů větší, tím je vyšší i ukazatel finanční páka.
Ukazatel věřitelského rizika Debt ratio
Cizí zdroje / Celková aktiva
Ukazatel věřitelského rizika
Ukazatel věřitelského rizika je základním ukazatelem zadluženosti podniku.
Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko věřitelů a investorů.
Ukazatel poměru vlastního jmění k celkovým aktivům Equity ratio
Vlastní kapitál / Celková aktiva
Ukazatel vlastního jmění k celkovým aktivům (koeficient samofinancování)
Jako ukazatel zadluženosti vyjadřuje proporci v níž jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů.
Je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů pro hodnocení celkové finanční situace podniku.
Míra finanční samostatnosti Vlastní jmění / Celkové závazky Míra finanční samostatnosti Vyjadřuje proporci v níž jsou celkové závazky podniku financovány penězi akcionářů.
Čistý pracovní kapitál Oběžná aktiva (netto) - krátkodobý cizí kapitál Čistý pracovní kapitál Ukazatel označovaný také jako provozní kapitál. Představuje oběžná aktiva očištěná o krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci.
Ukazatel úrokového krytí Zisk před zdaněním a úroky / Nákladové úroky Ukazatel úrokového krytí Ukazatel vyjadřuje kolikrát vytvořený zisk (před odpočtem úroků a daní) převyšuje úrokové platby.
Ukazatel úrokového zatížení Nákladové úroky / Zisk před zdaněním a úroky Ukazatel úrokového zatížení Ukazatel vyjadřuje, v jaké míře zatěžují úrokové platby zisk podniku.
Tržní hodnota vlastního kapitálu 5 * (V60 + V18) 5 * (VH za účetní období + Odpisy DHM + DNM) Tržní hodnota vlastního kapitálu
Likvidita pohotová Quick ratio Finanční majetek + krátkodobé pohledávky / krátkodobý cizí kapitál Likvidita pohotová Ukazatel vyjadřuje kolikrát pokrývá finanční majetek a pohledávky krátkodobé závazky podniku.
Likvidita peněžní Cash position ratio Finanční majetek / krátkodobý cizí kapitál Likvidita peněžní Ukazatel vyjadřuje kolikrát pokrývá finanční majetek krátkodobé závazky podniku.
Likvidita běžná Oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál Likvidita běžná Ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku.
Účetní hodnota dluhu Účetní hodnota dluhu
Altmanovo Z-score Altmanovo Z-score
Empirický ukazatel charakterizující finanční "zdraví" společnosti.
Altmanovo Z-score =
= 3,3 * (EBIT / aktiva celkem)
+ (Tržby / aktiva celkem)
+ 0.6 * (Tržní hodnota vlastního kapitálu / Účetní hodnota dluhu)
+ 1.4 * (Zadržené výdělky / aktiva celkem)
+ 1.2 * (Pracovní kapitál / aktiva celkem)
Udává se obecně, že podniky s indexem Altmanovo Z-score větším než 2,99 jsou považovány jako finančně stabilní, u podniků s indexem nižším než 1,81 hrozí riziko bankrotu.
(pro podniky s indexem mezi 1,81 a 2,99 neexistuje žádná statisticky průkazná prognóza)

V dokumentaci k modulu Finanční analýza a plánování je uveden příklad definice výše uvedených ukazatelů.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.