17.02.2012 Funkce Controllingu a Účetních standardů v excelu - manažerském rozhraní

THB ikonka zpet  

Helios Orange Nové funkce Manažerského rozhraní

Upozornění pro uživatele Helios Orange - modul Manažerské rozhraní. Manažerské rozhraní je doplněk MS excel, který umožňuje přímo do excelu přenášet údaje z databáze Helios Orange. Přístup je samozřejmě zabezpečen systémem přístupových práv. V excelu je pak možno s daty dále pracovat pomocí běžných vzorců, využít grafických i jiných možností excelu (tabulky, barvy, grafy, makra atd.)

Modul Manažerské rozhraní.byl od verze Helios Orange 2.0.2012.0212 doplněn o nové funkce pro Helios Controlling a účetní standardy. Cílem je vzájemně více propojit možnosti controllingu a excelu prostřednictvím manažerského rozhraní.

Popis jednotlivých funkcí


IQVYKAZ(cislovykazu;cisloradku;cislosloupce[;zaokrouhleno[;poradi]])

Popis funkce
Vrací číselnou hodnotu příslušného řádku a sloupce uvedeného výkazu
Popis parametrů
- cislovykazu (celé číslo) Systémové číslo výkazu. (TabFIAAVykazParam.ID)
- cisloradku (celé číslo) Číslo řádku výkazu. (TabFIAAVykazDefinice.CisloRadku)
- cislosloupce (celé číslo v rozmezí 1-12) Číslo sloupce výkazu. (TabFIAAVykazHodnota.Sloupec[Z]X, kde X je příslušné číslo sloupce výkazu v rozmezí 1-12)
zaokrouhleno (nepovinný parametr, znaky "Z" nebo "N") Zaokrouhlená nebo nezaokrouhledná hodnota výkazu. (TabFIAAVykazHodnota.Sloupec[Z]X, když obsahuje Z, je zaokrouhlená hodnota, bez Z nezaokrouhlená hodnota)
"Z" nebo neuvedeno - výsledné číslo je zaokrouhleno podle nastavení výkazu, většinou na celé tis. Kč
"N" - výsledné číslo není zaokrouhleno, je uvedeno v hal. nebo eurocentech
- poradi (celé číslo) Určuje data, ze kterých se má údaj získat. Pořadí přihlášených dat je číslováno od 1. Pokud se provede přihlášení např. do firem číslo 2 a 5, pak firmě číslo 2 bude přiřazeno pořadí 1 a 
firmě číslo 5 pořadí 2. Nepovinný parametr. Pokud není uveden, je automaticky doplněna hodnota 1.
Upozornění - pro správnou funkcionalitu je třeba v Helios Orange napřed provést aktualizaci použitých výkazů.
Příklady
IQVYKAZ(52;14;3) - vrátí zaokrouhlenou hodnotu výkazu se systémovým číslem 52, řádek 14, sloupec 3
IQVYKAZ(52;14;3;"Z") - dtto
IQVYKAZ(52;14;3;"N") - vrátí nezaokrouhlenou hodnotu výkazu se systémovým číslem 52, řádek 14, sloupec 3


IQVYKAZRADEK(cislovykazu;cisloradku[;polozka[;plan[;poradi]]])

Popis funkce
Vrací pro příslušný výkaz nebo plán a příslušný řádek definice výkazu/plánu vybranou položku, např. Text 1 příslušného řádku.
Popis parametrů
- cislovykazu (celé číslo) Systémové číslo výkazu (TabFIAAVykazParam.ID) nebo Číslo plánu - pouze při použití parametru plan = "P" pro plány (TabFIACPlan.PlanCislo)
- cisloradku (celé číslo) Číslo řádku výkazu/plánu. (TabFIAAVykazDefinice.CisloRadku)
- polozka (řetězec) Položka, kterou chceme zobrazit. (TabFIAAVykazDefinice."Polozka") Nepovinný parametr. Když není uveden, funkce vrátí Text 1. Položky, které lze zadat v pořadí - položka pro funkci MR - Veřejný název položky (viz Definice výkazu, záložka 3 - Řádky).
Oznaceni - Označení
Text1 - Text 1
Text2 - Text 2
Text3 - Text 3
Text4 - Text 4
TextSouctu - Text součtu
Koeficient - Koeficient
Poznamka - Poznámka
TextUcty - Účty
- plan (znak) "V" nebo neuvedeno - pro výkaz "P" - pro plán
- poradi (celé číslo) Určuje data, ze kterých se má údaj získat. Pořadí přihlášených dat je číslováno od 1. Pokud se provede přihlášení např. do firem číslo 2 a 5, pak firmě číslo 2 bude přiřazeno pořadí 1 a 
firmě číslo 5 pořadí 2. Nepovinný parametr. Pokud není uveden, je automaticky doplněna hodnota 1.
Příklady
IQVYKAZRADEK(52;14) - vrátí Text 1 výkazu se systémovým číslem 52, řádek 14
IQVYKAZRADEK(52;14;"Text1") - dtto
IQVYKAZRADEK(52;14;"Poznamka") - vrátí poznámku výkazu se systémovým číslem 52, řádek 14
IQVYKAZRADEK(28;9;"Text3";"P") - vrátí Text 3 plánu s číslem 28, řádek 9


IQPLAN(cisloplanu;cisloradku;sloupec[;poradi])

Popis funkce
Vrací číselnou hodnotu příslušného řádku a sloupce uvedeného plánu
Popis parametrů
- cisloplanu (celé číslo) Číslo plánu. (TabFIACPlan.Cislo)
- cisloradku (celé číslo) Číslo řádku výkazu. (TabFIAAVykazDefinice.CisloRadku)
- sloupec (znaky "P", "S", "NP", "CP", "SM" nebo "SP") Sloupec plánu. (z TabFIACPlan - různé atributy)
"P" - plán (TabFIACPlanHodnota.Hodnota)
"S" - skutečnost v běžném období (TabFIACPlanHodnota.Skutecnost - programátorsky definovaný)
"NP" - nadřízený plán (např. plán za čtvrtletí) (TabFIACPlanHodnota.PlanNP - programátorsky definovaný)
"CP" - celkový plán (např. roční plán) (TabFIACPlanHodnota.PlanCP - programátorsky definovaný)
"SM" - skutečnost v minulém období (TabFIACPlanHodnota.SkutecnostMO - programátorsky definovaný)
"SP" - skutečnost v předminulém období (TabFIACPlanHodnota.SkutecnostPO - programátorsky definovaný)
- poradi (celé číslo) Určuje data, ze kterých se má údaj získat. Pořadí přihlášených dat je číslováno od 1. Pokud se provede přihlášení např. do firem číslo 2 a 5, pak firmě číslo 2 bude přiřazeno pořadí 1 a 
firmě číslo 5 pořadí 2. Nepovinný parametr. Pokud není uveden, je automaticky doplněna hodnota 1.
Upozornění - pro správnou funkcionalitu je třeba v Helios Orange napřed provést aktualizaci skutečnosti.
Příklady
IQPLAN(28;15;"P") - vrátí hodnotu plánu s číslem 28, řádek 15, sloupec Plán
IQPLAN(28;15;"S") - vrátí hodnotu plánu s číslem 28, řádek 15, sloupec Skutečnost běžného období
IQPLAN(28;15;"SM") - vrátí hodnotu plánu s číslem 28, řádek 15, sloupec Skutečnost minulého období


IQFINAN(cislosestavy;cisloukazatele;cislosloupce[;cisloobdobi[;cisloradku[;poradi]]])

Popis funkce
Vrací číselnou hodnotu příslušného ukazatele a sloupce uvedené sestavy
Popis parametrů
- cislosestavy (celé číslo) Systémové číslo sestavy. (TabFIASestava.ID)
- cisloukazatele (celé číslo) Číslo ukazatele. (TabFIAUkazatel.CisloUkazatel)
- cislosloupce (celé číslo v rozmezí od 0 do 62) Číslo sloupce sestavy (TabFIAHodnota.SloupecXX, kde XX je číslo sloupce)
- cisloobdobi (celé číslo) Číslo období - roku. (TabObdobi.ID)
V případě, že jsou v sestavě přiřazena období zobrazení jen jednoho období (roku), je parametr nepovinný.
V případě, že jsou v sestavě přiřazena období zobrazení dvou nebo více období (roky), je parametr povinný.
- cisloradku (celé číslo) Číslo řádku z definice výkazu v případě, že se jedná o ukazatel se způsobem Výkaz. (TabFIAAVykazDefinice.CisloRadku)
Pokud není ukazatel se způsobem Výkaz, parametr se nezadává. Pokud je ukazatel se způsobem Výkaz, je parametr povinný.
- poradi (celé číslo) Určuje data, ze kterých se má údaj získat. Pořadí přihlášených dat je číslováno od 1. Pokud se provede přihlášení např. do firem číslo 2 a 5, pak firmě číslo 2 bude přiřazeno pořadí 1 a 
firmě číslo 5 pořadí 2. Nepovinný parametr. Pokud není uveden, je automaticky doplněna hodnota 1.
Upozornění - pro správnou funkcionalitu je třeba v Helios Orange napřed provést aktualizaci použitých sestav finanční analýzy.
Příklady
IQFINAN(47;35;5) - vrátí hodnotu sestavy finanční analýzy s číslem 47, ukazatel 35, sloupec 5 - květen - pouze v případě, že jsou vybrána období zobrazení jen jednoho období - roku
IQFINAN(47;35;5,8) - vrátí hodnotu sestavy finanční analýzy s číslem 47, ukazatel 35, sloupec 5 - květen, období (rok) s číslem 8IQUKAZATEL(cisloukazatele[;polozka[;poradi]])

Popis funkce
Vrací hodnotu položky příslušného ukazatele
Popis parametrů
- cisloukazatele (celé číslo) Číslo ukazatele. (TabFIAUkazatel.CisloUkazatel)
- polozka (řetězec) Položka, kterou chceme zobrazit. (TabFIAUkazatel."Polozka")
Nepovinný parametr. Když není uveden, funkce vrátí NazevUkazatel1.
Položky, které lze zadat v pořadí - položka pro funkci MR - Veřejný název položky (viz Ukazatel).
NazevUkazatel1 - Název ukazatele
NazevUkazatel2 - Název ukazatele 2
Popis - Popis
- poradi (celé číslo) Určuje data, ze kterých se má údaj získat. Pořadí přihlášených dat je číslováno od 1. Pokud se provede přihlášení např. do firem číslo 2 a 5, pak firmě číslo 2 bude přiřazeno pořadí 1 a 
firmě číslo 5 pořadí 2. Nepovinný parametr. Pokud není uveden, je automaticky doplněna hodnota 1.
Příklady
IQUKAZATEL(35) - vrátí položku ukazatele číslo 35 - Název ukazatele
IQUKAZATEL(35;"NazevUkazatel1") - dtto
IQUKAZATEL(35;"Popis") - vrátí položku ukazatele číslo 35 - PopisIQSTDSTAVUM(standard;typ;mena;rozvrh;ucet;mesic[;poradi])

Popis funkce
Vrací obrat nebo zůstetek účtu v účetních standardech za uvedené měsíce
Popis parametrů
- standard (řetězec) Standard. (TabSTDStandard.MRStandard)
- typ (znak) Určuje výslednou hodnotu:
"M" - celková částka Má dáti
"D" - celková částka Dal
"Z" - zůstatek - rozdíl částek Má dáti a Dal
- mena (znak) Určuje výslednou hodnotu:
"H" - částka v hlavní měně
"C" - částka v cizí měně
"B" - částka v bilanční měně
- rozvrh (znak) Určuje který účtový rozvrh se použije
"S" - účtový rozvrh standardu
"V" - vstupní účtový rozvrh standardu
- ucet (řetězec) Číslo účtu. Podle parametru rozvrh buď číslo účtu z účtového rozvrhu standardu nebo číslo účtu ze vstupního účtového rozvrhu standardu
- mesic (řetězec ve formátu RRRRMM[:RRRRMM] nebo ObdobiDetail[:ObdobiDetail])
pro případ, že je aktualizace stavů účtů prováděná s rozpadem podle Datumu stavu (viz Standard, záložka 3 - Aktualizace) - formát RRRRMM[:RRRRMM]
RRRR je rok
MM je měsíc, pro počáteční stav se použije 00
Příklady:
201105 - květen 2011
201100 - počáteční stav 2011
201101:201106 - leden až červen 2011, bez počátečního stavu
201100:201106 - leden až červen 2011, včetně počátečního stavu 2011
pro případ, že je aktualizace stavů účtů prováděná s rozpadem podle Období výkazu detail (viz Standard, záložka 3 - Aktualizace) - formát ObdobiDetail[:ObdobiDetail]
ObdobiDetail je Období výkazu detail - údaj na příslušném Období výkazu detail
Příklady:
00/2011 - počáteční stav roku 2011
05/2011 - květen 2011
01/2011:06/2011 - leden až červen 2011, bez počátečního stavu
00/2011:06/2011 - leden až červen 2011, včetně počátečního stavu 2011
- poradi (celé číslo) Určuje data, ze kterých se má údaj získat. Pořadí přihlášených dat je číslováno od 1. Pokud se provede přihlášení např. do firem číslo 2 a 5, pak firmě číslo 2 bude přiřazeno pořadí 1 a 
firmě číslo 5 pořadí 2. Nepovinný parametr. Pokud není uveden, je automaticky doplněna hodnota 1.
Upozornění - pro správnou funkcionalitu je třeba v Helios Orange napřed provést aktualizaci stavů účtů standardu.
Příklady
IQSTDSTAVUM("IFRS";"M";"H";"V";"518528","201105") - vrátí obrat na straně MD v hlavní měně účtu vstupního účtového rozvrhu standardu IFRS číslo 518528 v květnu 2011, aktualizace
stavů účtů prováděná s rozpadem podle Datumu stavu
IQSTDSTAVUM("IFRS";"D";"C";"S";"602%","201101:201105") - vrátí obrat na straně Dal v cizí měně účtu účtového rozvrhu standardu IFRS všech účtů začínajících na 602 za leden až
květen 2011, aktualizace stavů účtů prováděná s rozpadem podle Datumu stavu
IQSTDSTAVUM("IFRS";"Z";"B";"S";"411000","201100:201105") - vrátí zůstatek v bilanční měně účtu účtového rozvrhu standardu IFRS účtu 411000 za leden až květen 2011 vč.
počátečního stavu 2011, aktualizace stavů účtů prováděná s rozpadem podle Datumu stavu
IQSTDSTAVUM("IFRS";"M";"H";"V";"518528","05/2011") - vrátí obrat na straně MD v hlavní měně účtu vstupního účtového rozvrhu standardu IFRS číslo 518528 v květnu 2011, aktualizace
stavů účtů prováděná s rozpadem podle Období výkazu detail
IQSTDSTAVUM("IFRS";"Z";"B";"S";"411000","00/2011:05/2011") - vrátí zůstatek v bilanční měně účtu účtového rozvrhu standardu IFRS účtu 411000 za leden až květen 2011 vč.
počátečního stavu 2011, aktualizace stavů účtů prováděná s rozpadem podle Období výkazu detail


IQSTDUCET(ucet;standard;rozvrh;obdobivykazu[;polozka[;poradi]])

Popis funkce
Vrací položku (název nebo druhý název účtu v účetních standardech
Popis parametrů
- ucet (řetězec) Číslo účtu. Podle parametru rozvrh buď číslo účtu z účtového rozvrhu standardu nebo číslo účtu ze vstupního účtového rozvrhu standardu
- standard (řetězec) Standard. (TabSTDStandard.MRStandard)
-rozvrh (znak) Určuje který účtový rozvrh se použije
"S" - účtový rozvrh standardu
"V" - vstupní účtový rozvrh standardu
- obdobivykazu (řetězec) Sloupec Období z přehledu Období výkazu.
- polozka (řetězec) Položka, kterou chceme zobrazit.
Nepovinný parametr. Když není uveden, funkce vrátí Nazev
Položky, které lze zadat v pořadí - položka pro funkci MR - Veřejný název položky.
Nazev - Název účtu
DruhyNazev - Druhý název účtu
- poradi (celé číslo) Určuje data, ze kterých se má údaj získat. Pořadí přihlášených dat je číslováno od 1. Pokud se provede přihlášení např. do firem číslo 2 a 5, pak firmě číslo 2 bude přiřazeno pořadí 1 a 
firmě číslo 5 pořadí 2. Nepovinný parametr. Pokud není uveden, je automaticky doplněna hodnota 1.
Upozornění - pro správnou funkcionalitu je třeba v Helios Orange napřed provést aktualizaci stavů účtů standardu.
Příklady
IQSTDUCET("518528";"IFRS";"V";"2011") - vrátí název účtu vstupního účtového rozvrhu standardu IFRS číslo 518528
IQSTDUCET("518528";"IFRS";"V";"2011";"Nazev") - dtto
IQSTDUCET("518528";"IFRS";"S";"2011";"DruhyNazev") - vrátí druhý název účtu účtového rozvrhu standardu IFRS číslo 518528

THB ikonka zpet  

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.