29.04.2016 Pomocný konsolidační přehled

THB ikonka zpet

Od roku 2016 podléhají některé účetní jednotky v konsolidaci státu nové povinnosti - odesílat Pomocný konsolidační přehled (PKP). Povinnost se týká m.j. i obchodních korporací (např. akciových společností nebo společností s ručením omezeným), případně výzkumných ústavů a dalších neziskových organizací s majetkovou účastí státu, kraje, města, obce a pod. Podmínkou je překročení předepsaných limitů, tj. malých organizací se netýká. V případě že se jedná o ovládanou osobu, odesílají se výkazy PKP I, PKP III, PKP IV a PKP V. Pokud se jedná o účetní jednotku pod společným nebo podstatným vlivem, odesílá se pouze výkaz PKP VI. Výkazy se odesílají zašifrované a opatřené identifikátorem celistvosti do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Informační zdroje

Legislativní zdroje

 • § 23b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška státu), zejména její Příloha č. 3a, která obsahuje vzor výkazu Pomocný konsolidační přehled

Metodické pomůcky

 • Konsolidační manuál, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva financí ČR,
 • Metodická pomůcka pro majetkové účasti, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další subjekty předávající PKP,

Vše dostupné na stránkách: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

 

Podmínky pro povinnost odevzdat výkaz

Tato povinnost se týká v případě splnění dále uvedených podmínek dobrovolných svazků obcí, zdravotních pojišťoven a dalších právnických osob s majetkovou účastí státu, které jsou ovládanou osobou nebo osobou se společným nebo podstatným vlivem státu (národní podniky, státní organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšná společnosti a další právnické osoby vč. obchodních korporací jako např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, apod.) za splnění jedné z podmínek a) až d) uvedených v následujícím odstavci. Přitom ovládanou osobou s podstatným vlivem státu je účetní jednotka, ve které stát disponuje s nejméně 20% hlasovacích práv. Pokud je účetní jednotka pod společným vlivem, pak v ní rozhodují společně a nerozdílně dvě a více osob, dohromady drží více než 50 % vlivu a všichni z nich mají stejný vliv.

Organizace jsou povinny odevzdávat Pomocný konsolidační přehled při splnění výše uvedených podmínek za splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:

 • výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč,
 • celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč.

Organizace, které odevzdávají Pomocný analytický přehled (PAP), nemají povinnost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled (PKP).

Za organizace, které mají povinnost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled, může tento výkaz odevzdávat jejich spravující jednotka.

Povinnosti organizací odevzdávajících PKP

Registrace zodpovědné osoby

Přenos dat do CSUIS může provést pouze zodpovědná osoba (ZO) nebo náhradní zodpovědná osoba (NZO). Tuto osobu je nutné zaregistrovat na stránkách Státní pokladny. Postup registrace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby a návod k vyplnění formuláře je popsán na stránkách Státní pokladny.

Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků

Konsolidovaná jednotka státu bude provádět odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků vůči partnerům v rámci konsolidačních celků, kterou si sama stanoví. Účetní jednotky by měly své spravující jednotce sdělit zvolenou hladinu významnosti v dostatečném předstihu, aby tuto hodnotu mohla spravující jednotka uvést do výkazu Seznam. Tento výkaz je spravující jednotka povinna odevzdat do 15. ledna 2016. Zůstatky nižší než stanovená hladina významnosti nemusí být odsouhlasovány.

Sestavení a předání výkazu

Výkaz je sestavován a předáván ročně, k datu 31. 12. Poprvé bude výkaz sestavován k datu 31. 12. 2016. Výkaz musí být do Centrálního systému účetních informací státu sehrán nejpozději do 31. 7. 2017 v XML formátu. Výkaz se sestavuje v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa. Při přepočtu ze zahraniční měny na Kč, se vychází z kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k okamžiku sestavení tohoto výkazu, tedy k 31. 12. běžného roku. 

Struktura výkazu

Výkaz se skládá z 6 částí.

Část I: Přehled stavu položek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Jedná se o seznam položek, které svým obsahem vychází z výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát. Pro správné naplnění jednotlivých řádků jsou pro organizace účtující podle vyhlášek č. 500/2002 Sb. a 504/2002 Sb. nadefinované převodové můstky, které jsou součástí dokumentu Konsolidační manuál. V hlavičce části I se dále uvádí informace o povinnosti organizace sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a informace o počtu zaměstnanců (tj. roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců účetní jednotky).

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Aby jej bylo možno sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění vyhovovalo mj. těmto požadavkům:

 • Zohlednit změny dané novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. Do konce roku 2015 bude k dispozici číselník syntetických účtů pro subjekty účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. platný od 1.1.2016. Analogicky se týká i organizací účtujících podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 • V analytickém členění účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP.
 • Přiřazení účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést
  • Přímo přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části I. PKP. (řádky definice výkazu)
  • Nebo prostřednictvím námi dodaného číselníku účtů pro výkazy, který bude odpovídat požadavkům na sestavení PKP. V tomto případě bude nutno vytvořit převodový můstek mezi účtovým rozvrhem a čísly účtů pro výkazy.

Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Tuto část předávají pouze dobrovolné svazky obcí. Tato část obsahuje rozdílná data při prvotním pořízení k 31. 12. 2016 a při následných pořízeních. V následujících letech obsahuje pouze změny v majetkových účastech držených a neobsahuje celou historii změn z předcházejících účetních období.


V Helios Orange tento výkaz nebude.

Část III: Identifikace vzájemných vztahů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se sledují vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Hodnota položek u partnerů, kteří nejsou součástí konsolidačního celku státu, se vykazuje jednou částkou s IČO 00000444. Seznam položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, je uveden v Konsolidačním manuálu.


V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Pro jeho sestavení je nutné, aby na příslušných účtech, zařazených do seznamu položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, bylo již od 1.1.2016 povinně účtováno na organizace (vč. případných opravných položek). Pokud není účet tako nastaven, nastavit v účtovém rozvrhu roku 2016 povinnost účtování čísla organizace! Dále je třeba zpětně doplnit na již zadané účetní záznamy na těchto účtech organizaci, pokud tomu tak není. U rozvahových účtů se týká i počátečních stavů! 

Část IV: Přehled podrozvahových účtů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se uvádějí zůstatky podrozvahových účtů.

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Aby jej bylo možno sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění podrozvahových účtů vyhovovalo mj. těmto požadavkům:

 • V analytickém členění podrozvahových účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP.
 • Přiřazení podrozvahových účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést
  • Přímo přiřazením jednotlivých podrozvahových účtů na jednotlivé položky části I. PKP. (řádky definice výkazu)
  • Nebo prostřednictvím námi dodaného číselníku účtů pro výkazy, který bude odpovídat požadavkům na sestavení PKP. V tomto případě bude nutno vytvořit převodový můstek mezi účtovým rozvrhem (podrozvahové účty) a čísly účtů pro výkazy (podrozvahové účty).

Část V: Vysvětlení významných částek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Tato část obsahuje vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek u každého zůstatku aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy, jestliže hodnota zůstatku dané položky přesáhne hranici 10 % aktiv netto. V případě, že účetní jednotce není znám partner, může použít IČO 00000444. V případě nákladů a výnosů se vysvětlují pouze hodnoty z aktuálního roku (z běžného účetního období).

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Ovšem sestavení bude nutno provést ručně, zejména z toho důvodu, že se (kromě nákladů a výnosů) podává vysvětlení k zůstatku účtu a tudíž se vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek může týkat i předchozích let. Pro jeho sestavení je nutné, aby na příslušných účtech, zařazených do seznamu položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, bylo již od 1.1.2016 povinně účtováno na organizace (vč. případných opravných položek). Pokud není účet tako nastaven, nastavit v účtovém rozvrhu roku 2016 povinnost účtování čísla organizace! Dále je třeba zpětně doplnit na již zadané účetní záznamy na těchto účtech organizaci, pokud tomu tak není. Týká se samozřejmě pouze položek výkazů PKP I, příp. PKP IV, u kterých existuje možnost překročení 10% aktiv netto.

Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu

Tuto část vyplňují pouze účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společný vliv. Účetní jednotky, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem vyplňují pouze část VI Informace pro konsolidaci kapitálu.

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Bude k dispozici ve Výkazy a reporty (nebude v Legislativní výkazy). Protože je členění na uvedené položky dáno i požadavky na členění rozvahy, analytické členění není nutno kvůli tomuto výkazu rozšiřovat. Přiřazení účtů jednotlivým položkám části VI. PKP se provede přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části VI. PKP (řádky definice výkazu, akce Definice – doplnění vazeb účtů). 

 

Metodická podpora PKP


Schéma CSÚIS

Úprava ekonomických informačních systémů s cílem implementovat XSD schéma výkazu PKP a PKZ, který bude předáván ve formátu XML Zaregistrování zodpovědné osoby (ZO) za účetní jednotku, která bude odpovědnou osobou za zasílání PKP a PKZ s přístupovými údaji do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) nejpozději do 31. 12. 2016. Registrace pomocí formuláře – k formuláři je zveřejněn návod na vyplnění http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Formular_2014-04-03_CSUIS-PDF-Registrace-20140403.pdf , http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Postup_CSUIS-Navod-vyplneni-Reg-formulare-30072014v-1-4.pdf

1. Účetní jednotka odešle řádně vyplněný PDF registrační formulář v elektronické podobě datovou schránkou na MF (případně v listinné podobě a současně na email registraceZO@mfcr.cz)

2. MF zašle dopis s přihlašovacím jménem a heslem do webové aplikace účetní jednotce,

3. Účetní jednotka se přihlásí do Inboxu Webové aplikace, stáhne Zajišťovací a identifikační soubor (ZaIS) a předá ho Zodpovědné osobě (Náhradní zodpovědné osobě)

4. Účetní jednotka potvrdí převzetí ZaIS prostřednictvím nahrání potvrzovacího formuláře do webové aplikace

5. MF zašle dopis s dekódovacím kódem k ZaIS zodpovědné osobě

6. Zodpovědná osoba dekóduje ZaIS a předá účetní jednotce kontrolní součet

7. Účetní jednotka vloží kontrolní součet do potvrzovacího formuláře a ten nahraje do webové aplikace V případě, že je již Zodpovědná osoba v systému CSÚIS registrována jinou účetní jednotkou, stačí do registračního formuláře vyplnit její registrační číslo. Z výše uvedených kroků tedy stačí provést pouze krok 1 PKP a PKZ budou předány do CSÚIS v následujících krocích:

1) Účetní jednotka vytvoří výkaz ve formátu *.XML

2) Soubor zašifruje pomocí šifrovacího klíče

a) šifrování pomocí šifrovací utility (http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/sifrovaci-utilita)

b) šifrování v rámci vlastního EKIS (ERP)

3) Účetní jednotka výkaz odešle

a) přes webovou aplikaci (viz následující snímek)

b) přes webové služby, přímá komunikace mezi EKIS (ERP) ÚJ a Státní pokladnou - systém CSÚIS

 

Specifika výkazu Pomocný konsolidační záznam (PKZ)

PKZ je odpověď na výzvu MF ČR za účelem vysvětlení významných rozdílů zejména mezi vykázanými závazky a pohledávkami. Výzva bude doručena do inboxu CSÚIS, je povinnost do 10 pracovních dnů odpovědět pomocí PKZ, ve kterém bude tento rozdíl slovně komentován. V jedné žádance může být více dotazů. Přijetí žádanky přes webové služby jako ostatní stavové zprávy. Přečtení ve webové aplikaci Generování XML s referencí na žádanku a vyplnění požadovaných informací. Odeslání do CSÚIS pomocí webové aplikace, nebo webových služeb je již standardní. Vlastní zpracování výkazů a způsob zpětné vazby z CSÚIS k účetní jednotce se řídí Technickým manuálem http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Manual_2014-11-27_CSUIS-Technicky-manual-27-11-2014v-1-15.pdf

 

Co je třeba udělat v Helios Orange

 1. Pořídit přístup na submodul Pomocný konsolidační přehled - kontaktujte obchodní oddělení Asseco Solutions, a.s.
 2. V přehledu Struktura výkazů PKP pro období (rok) 2016 spustit akci Aktualizace nastavení výkazů PKP, tím se přehled naplní.
 3. V účtovém rozvrhu pro období (rok) 2016 označit všechny účty a spustit akci Doplnění položek PKP.
 4. Na účtech, kde nedošlo automaticky k dohledání položky PKP, přiřadit položku PKP ručně, viz záložka 2 - Další úpade, pole Položka PKP.
 5. V účtovém rozvrhu přes vazbu na strukturu výkazů PKP zobrazit sloupce Vzájemný vztahVýznamná částka.
 6. Označit účty se zaškrtnutým sloupcem Vzájemný vztah. Hromadnou změnou těmto účtům nastavit povinnost účtovat na organizaci. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP III.
 7. Označit účty se zaškrtnutým sloupcem Významná částka. Hromadnou změnou těmto účtům nastavit povinnost účtovat na organizaci. Týká se však pouze účtů navázaných na položku PKP, u které je možnost, že bude překročen limit 10% sumy aktiv netto. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP V.
 8. Pro účty, pro které byla doplněna povinnost účtovat na organizaci podle předchozích dvou bodů, zkontrolovat, zda byla organizace (partner PKP) v deníku zaúčtována. Pokud ne, je zapotřebí organizaci doplnit.
 9. U rozvahových účtů (příp. podrozvahových účtů) je třeba organizaci doplnit i do počátečních stavů. Zůstatek počátečního stavu rozdělit podle zůstatků pro jednotlivé organizace, nejlépe interním dokladem.
 10. Pro budoucí odesílání výkazů PKP (případně PKZ) zaregistrovat příslušnou ZO / NZO. Pozor, proces registrace může být delší, i několik týdnů.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.