přeúčtování režií

Submodul přeúčtování režií je součástí základního modulu Účetnictví Helios Orange.

Pro potřeby vyhodnocování výkonnosti jednotlivých útvarů (divizí, středisek, provozů atd.) a odměňování vedoucích pracovníků nebo pro kalkulace zakázek (stavby, produkty, výrobky, projekty) je zapotřebí provádět na úrovni výkazů nebo sestav finanční analýzy rozpouštění režií, neboli rozpustit náklady připadající na správní nebo výrobní režii na konkrétní výrobní útvary nebo konkrétní zakázky. K tomu slouží předpisy pro rozpouštění režií. A tyto předpisy režií lze přiřadit jednotlivým výkazům nebo sestavám finanční analýzy a dojde k rozpuštění režií dle příslušných předpisů režií.

Kromě možnosti rozpouštění režií, které lze aplikovat při aktualizaci výkazů nebo sestav finanční analýzy je možno využít i fyzického rozúčtování režií vygenerováním účetních záznamů, které poměrem podle příslušných pravidel přeúčtují režie (režijní náklady) formou interních účetních dokladů z režijního útvaru, zakázky, nákladového okruhu nebo organizace na příslušné "výrobní" útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace (přeúčtují náklady na organizace např. podle pronajaté plochy). Podrobnosti viz Přeúčtování režií a Doklady přeúčtování.

Předpisy pro rozpouštění režií lze nadefinovat na úrovni útvarů, zakázek, nákladových okruhů nebo organizací. Pro každé období se definují předpisy pro rozpouštění režií zvlášť. Náklady na režijním útvaru (zakázce nebo nákladovém okruhu) lze rozpustit na libovolné další výrobní útvary (zakázky nebo nákladové okruhy) podle zadaných poměrů (například procent, ale mohou být použity i jiné poměry). Pokud je používáno postupné rozpouštění režií (např. při víceúrovňové organizační struktuře), lze nadefinovat více předpisů pro rozpouštění režií s možností postupného rozpouštění režií.

Tyto poměry možno nadefinovat buď pevným poměrem nebo dynamicky a buď podle obratu na účtu za dané období zobrazení nebo podle sestavy finanční analýzy, kde jsou zadány ukazatele pro jednotlivé útvary (zakázky, nákladové okruhy).

Předpisy pro rozpouštění režií se definují centrálně v přehledu Rozpouštění režií. Zde nadefinované předpisy pro rozpouštění režií slouží zároveň pro výkazy i pro sestavy finanční analýzy.

Definice výkazu nebo sestavy s rozpouštěním režií je naprosto stejná jako u jiných výkazů nebo sestav. Výkazy nebo sestavy se vyhodnocují podle útvarů, zakázek nebo nákladových okruhů - musí být nadefinována vazba na útvar(-y) nebo zakázku(-y) nebo nákladový(-é) okruh(y). Na výkazy se příslušné předpisy pro rozpouštění režií přiřazují na extra záložce Rozpouštění režií.

Aktualizace výkazu nebo sestavy se provádí standardním způsobem, zobrazí se však hodnoty výkazů nebo sestav s provedeným rozpuštěním režijních nákladů na výrobní útvary, zakázky nebo nákladové okruhy.

Další informace pro Přeúčtování režií viz agendový list (dokument pdf)

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.