Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Zákon č. 420/2004 Sb. upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, uložené zvláštními právními předpisy. Stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu (tj. podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Předmětem přezkoumání jsou:

  • údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu,
  • nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
  • nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
  • zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
  • stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
  • ručení za závazky fyzických a právnických osob,
  • zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
  • zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
  • účetnictví vedené územním celkem.

Naše společnost má za sebou již řadu významných těchto zakázek, viz. reference.

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací  nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím, e-mailu a nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.