review

Právní služby

Review, jednorázová prověrka účetnictví společnosti umožní získat vedení společnosti neutrální informaci o správnosti vedení účetní agendy jak z hlediska zákonných předpisů, zákona o účetnictví, dani z příjmu, daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících předpisů, ale i hlediska dodržování vnitřních firemních předpisů tj. interních směrnic a rozhodnutí orgánů účetní jednotky.

Při prověrce jsou využívány auditorské postupy standardně prováděné při ověřování účetní závěrky. Na základě výběru vzorků je statisticky identifikováno tzv. přirozené riziko, resp. pravděpodobný rozsah výskytu chyb v účetnictví a účetní závěrce a na základě tohoto zjištění je zvolena míra detailnosti prověrky.

Výsledkem kontroly je podrobná zpráva pro vedení společnosti o provedené kontrole. Pokud kontrolou dojde ke zjištění nesprávností v účtování, ve vykazování výsledků hospodaření, nebo daňové chybě, jsou součástí zprávy i doporučené postupy jak zjištěné chyby odstranit, popřípadě jak jim do budoucna předejít.

Předmětem kontroly jsou rizikové oblasti účetní agendy, ve kterých se nejčastěji vyskytují chyby se zaměření na specifika konkrétní společnosti, zejména však:

  • dodržování postupů účtování dle zákona o účetnictví, dle českých účetních standardů a souvisejících účetních a právních předpisů
  • kontrola správnosti účtování ve vazbě na zákon o dani z příjmu a dani z přidané hodnoty a souvisejících daňových předpisů
  • kontrola dodržování společností stanovených vnitřních směrnic při účtování
  • kontrola vnitřního kontrolního systému, zejména oběhu účetních dokladů
  • kontrola správnosti sestavení a prezentace účetní závěrky
  • analýza hospodaření a finanční situace společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy a jejich interpretace


CENA:
Cena prověrky je kalkulována na základě nezávaznébezplatné schůzky, kde je s klientem projednán a odsouhlasen požadovaný rozsah prověrky

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.