29.01.2016 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty od roku 2016

THB ikonka zpet

Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2016 nebo pozdějším dnem jsou platné nové výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty). Na rozdíl od předchozích výkazů dochází k řadě změn, co se týká kategorizace účetních jednotek, povinnosti auditu a tím i povinnosti použití různých formátů výkazů, vlastní struktury jednotlivých výkazů a v některých případech i změny metodiky účtování.

Nové formáty definic výkazů jsou v Helios Orange od verze 2.0.2016.0100 ze dne 29. 1. 2016 k dispozici pro všechny dále uvedené formáty.

Pozor, vzhledem ke změně struktury výkazů a metodiky účtování (viz následující text) je zapotřebí příslušnou definici rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty nadefinovat znovu, což znamená, že je nutno jednotlivým řádkům rozvahy a výkazu zisku a ztráty přiřadit správné účty.

Postup přiřazení příslušných účtů na řádky definic výkazů naleznete v dokumentaci k modulu Výkazy, viz Definice řádku výkazu, Příklad definice řádku a Kontroly definice účtů, v případě potřeby se obraťte na hotline Helios Orange hotline.orange@assecosol.cz, tel.: +420 244 104 155.

Legislativa

Dnem 1. 1. 2016 vstoupily v platnost novely zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (novela provedena zákonem č. 221/2015 Sb.) a prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. (novela provedena vyhláškou č. 250/2015 Sb.). Důvodem novelizace zákona a vyhlášky byla transpozice směrnice 2013/34/EU, která zrušuje tzv. Čtvrtou směrnici (78/660/EHS) a Sedmou směrnici (83/349/EHS), zároveň byly zapracovány změny vyplývající ze změn jiných českých právních norem, zejména dokončení rekodifikačních úprav podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. - "NOZ"), zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Výkazy

Doposud se rozlišovaly výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Nově se rozlišují výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zkráceném rozsahu, přičemž rozvaha ve zkráceném rozsahu má dva formáty. Některé účetní jednotky podléhají nově povinnosti zveřejňovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinnost použití jednotlivých formátů výkazů je dána těmito faktory:

 • kategorie účetní jednotky
 • povinnost auditu
 • zda je účetní jednotka obchodní společností

Kategorie účetní jednotky

Od roku 2016 jsou definovány 4 kategorie účetních jednotek: mikro, malá, střední a velká účetní jednotka:

 Kategorie účetní jednotky 

 Aktiva netto celkem 

(mil. Kč) 

 Čistý roční obrat 

(mil. Kč.)

Počet zaměstnanců

 (průměrný přepočtený stav) 

mikro 9 18 10
malá 100 200 50
střední 500 1 000 250
velká více více více

Velkou účetní jednotkou je vždy subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka.

Pokud účetní jednotka překročí dvě z tří uvedených kritérií, patří do další kategorie. Pro určení kategorie pro rok 2016 se vychází z údajů roku 2015. Pro další léta se posuzuje překročení dvou kritérií ve dvou předchozích účetních obdobích.

Nově vzniklé účetní jednotky si zvolí kategorii podle výše uvedené tabulky a předpokladu dosažení uvedených kritérií.

Subjekty veřejného zájmu jsou účetní jednotky se sídlem v ČR:

 • obchodní společnosti s emitovanými cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu
 • banky, spořitelní a úvěrní družstva
 • pojišťovny a zajišťovny
 • penzijní společnosti
 • zdravotní pojišťovny

Vybranými účetními jednotkami jsou:

 • organizační složky státu
 • státní fondy
 • územní samosprávné celky
 • dobrovolné svazky obcí
 • regionální rady regionů soudržnosti
 • příspěvkové organizace
 • zdravotní pojišťovny

Povinnost auditu

Povinnost ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem se vztahuje na účetní jednotky:

 • kterým to stanoví zvláštní předpis
 • velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu
 • střední účetní jednotky
 • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy, pokud přesáhly alespoň jednu z hodnot v následující tabulce
 • ostatní malé účetní jednotky, pokud přesáhly alespoň dvě z hodnot v následující tabulce

 


 Aktiva celkem netto 

(mil. Kč)

 Čistý roční obrat 

(mil. Kč)

Počet pracovníků

 (průměrný přepočtený stav) 

40 80 50

Posuzování hodnot v tabulce se vztahuje k účetnímu období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetnímu období bezprostředně předcházejícímu.

Obchodní společnost

Obchodní společnosti jsou:

 • akciové společnosti
 • společnosti s ručením omezeným
 • veřejné obchodní společnosti
 • komanditní společnosti

Formáty výkazů

Formáty výkazů jsou dány těmito pravidly podle příloh vyhlášky č. 500/2002 Sb.

 • Rozvaha
  • v plném rozsahu (obsahuje všechny položky podle přílohy č. 1)
   • velká účetní jednotka
   • střední účetní jednotka
   • malá účetní jednotka s povinností auditu
   • mikro účetní jednotka s povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny a římskými číslicemi a položky C.II.1. a C.II.2.)
   • malá účetní jednotka bez povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny)
   • mikro účetní jednotka bez povinností auditu
 • Výkaz zisku a ztráty
  • v plném rozsahu  (obsahuje všechny položky podle přílohy č. 2 resp 3)
   • všechny obchodní společnosti
   • velká účetní jednotka
   • střední účetní jednotka
   • malá účetní jednotka s povinností auditu
   • mikro účetní jednotka s povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny, římskými číslicemi a výpočtové položky)
   • malá účetní jednotka bez povinností auditu a není obchodní společností
   • mikro účetní jednotka bez povinností auditu a není obchodní společností
 • Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou povinny sestavit
  • velká účetní jednotka, která je obchodní společností
  • střední účetní jednotka, která je obchodní společností

Poznámka: Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. To ovšem neznamená, že uvedené účetní jednotky nemusí výkaz zisku a ztráty sestavit. I v případě, že je účetní jednotka zproštěna povinnosti zveřejnit ve sbírce listin výkaz zisku a ztráty, není tím nijak dotčena povinnost daňového subjektu - poplatníka daně z příjmů právnických osob podat daňové přiznání včetně všech příloh, které jsou jeho součástí (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Struktura výkazů a metodika účtování

U výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty se oproti předchozím létům změnila i struktura výkazů, tj. uspořádání a význam jednotlivých řádků. Struktura přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se nemění. 

Uvádíme pouze nejzásadnější změny v metodice účtování s dopadem do rozvahy a výkazu zisku a ztráty:

 • Zrušení zřizovacích výdajů. Od roku 2016 jsou zřizovací výdaje považovány zejména za náklady. V rozvaze je řádek zrušen.
 • Goodwill. Účetní jednotka se může rozhodnout o době odepisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, max. však 120 měsíců.
 • Zásoby vlastní činnosti. Zrušena metodika účtování prostřednictvím výnosů (účtová skupina 61), nově se změna stavu zásob vlastní činnosti účtuje prostřednictvím nákladů (účtová skupina 58).
 • Ocenění zásob vlastní činnosti. Zde dochází od roku 2016 k významné změně. Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
 • Aktivace. Zrušena metodika účtování prostřednictvím výnosů (účtová skupina 62), nově se aktivace účtuje prostřednictvím nákladů (účtová skupina 58).
 • Úpravy hodnot v provozní oblasti. Odpisy již ve výkazu zisku a ztráty nehledejte. Nové znění je Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé. Obdobně pro oprávky k dlouhodobému majetku je nový termín Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné.
 • Úroky. Nákladové i výnosové úroky (a podobné náklady a výnosy) se pro potřeby výkazu zisku a ztráty od roku 2016 rozdělují na: 
  • ovládaná nebo ovládající osoba
  • ostatní
 • Dary. Přijaté dary se od roku 2016 neúčtují proti vlastnímu kapitálu. Všechny dary jsou účetně od roku 2016 buď nákladem nebo výnosem:
  • přijaté dary
   • nepeněžní - jiné provozní výnosy
   • peněžní - ostatní finanční výnosy
  • poskytnuté dary
   • nepeněžní - jiné provozní náklady
   • peněžní - ostatní finanční náklady
 • Mimořádný výsledek hospodaření. Mimořádné náklady, výnosy a výsledek hospodaření od roku 2016 není ve výkazu zisku a ztráty uváděn v samostatné části, ale je součástí buď provozních nebo finančních výsledků hospodaření. V rámci této úpravy se již nerozdělují daně z příjmů (splatná a odložená) pro řádný a mimořádný výsledek hospodaření.
 • Minulé období ve výkazech. Hlavní zásady převodového můstku mezi formami výkazů platných pro účetní období začínající přede dnem 1. 1. 2016 a formami výkazů platných pro účetní období začínající dnem 1. 1. 2016 vč. a následující jsou specifikovány v českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 - srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

Poznámka: Výše uvedený článek je pouze informativním výtahem z našeho hlediska nejzásadnějších změn a nečiní si nárok na úplnost. Dopady na metodiku účtování a vykazování v každé účetní jednotce je nutno posoudit a upravit vzhledem ke všem ustanovením všech v úvodu uvědených právních norem i dalších právních předpisů ve znění platných od roku 2016 včetně i vašim vnitřním účetním směrnicím.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.