Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy a Finanční analýza

Verze ze dne 28. 3. 2006


Výkazy

 • Přehled výkazy - nová nabídka místního menu Zobr /azit hodnoty všech výkazů - zobr /azení přehledu Hodnoty výkazu pro VŠECHNY výkazy. Pokud máte např. vypočteny hodnoty výkazu za celou firmu a jednotlivá střediska (zakázky, nákladové okruhy), lze na tyto výkazy zafiltrovat a setřídit podle čísel řádů a čísel středisek (zakázek, nákladových okruhů). Dostanete údaje, kde budete mít hodnotu řádku pro firmu celkem i pro jednotlivá střediska (zakázky, nákladové okruhy).
 • Režim kompenzace přidán i pro změnové sestavy typu rozvaha, kde je sloupec počátečního a koncového stavu - např. pro organizace vykazující podle vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pp.
 • Přehled hodnoty výkazu. Nová akce Aktualizace - touto akcí dochází k přepočtu (aktualizaci) hodnot výkazu přímo z tohoto přehledu. Je totožná s akcí Aktualizace v přehledu výkazy, pouze se spouští přímo v přehledu hodnot výkazu.

Skupiny dokumentů

 • Skupiny dokumentů - doplněna nová funkce @EXD - Externí zdroj - datum - @EXD (Číslo exter. zdroje, Sloupec, Řádek) - Hodnota z daného definovaného přehledu - externího zdroje, řádku a sloupce - výsledek datum.

Finanční analýza

 • Člen ukazatele - nový způsob člene ukazatele FILTR, který umožní Člen ukazatele nadefinovat pomocí předem vytvořeného filtru. Viz dokumentace. Tímto způsobem je možno vytvářet efektivně ukazatele pomocí členů ukazatele z různých částí Heliosu IQ, nejenom z účetnictví ale i např. z fakturace, příjemek, výdejek, pokladny, evidence majetku, dopravy, výroby, účetních standardů atd.

Report do html

 • Report do html - pro uživatelské barevné schéma zapojen výběr barev pomocí dialogu barev.

Rozpouštění režií

 • Rozpouštění režií - nová akce místního menu Kopie předpisu režie - dojde ke zkopírování předpisu Rozpouštění režií se všemi vazbami, je možné potom některý údaj, např. období a zadané poměry změnit.

Následující body spolu souvisí. Jedná se o zapracování možnosti vytváření dynamických předpisů pro rozpouštění režií - buď na základě obr /atů vybr /aných účtů nebo podle ukazatelů sestavy finanční analýzy za příslušné období zobr /azení. Viz dokumentace.

 • Rozpouštění režií - základna. Pro předpisy Rozpouštění režií přidáno pole s výběrem Základna s možností definování poměrů (procent) pro rozpouštění režijních nákladů:
  • Zadaný poměr - natvrdo zadaným poměrem na záložce 2 - Rozpouštění režií detail (původní funkcionalita)
  • Účty - v tomto případě je aktivní záložka 4 - Účty základny a v navázaném přehledu se vybírají účty, z jejichž obr /atů se počítají poměry základny automaticky
  • Sestava - v tomto případě je zobr /azeno pole Sestava a příslušnou sestavu je nutno přiřadit. Přiřazená sestava základny se neaktualizuje.
  • Sestava s aktualizací - v tomto případě je zobr /azeno pole Sestava a příslušnou sestavu je nutno přiřadit. Při výpočtu sestavy se jako první aktualizuje přiřazená sestava základny a až poté vlastní sestava nebo výkaz
 • Sestava - Nové pole v předpisu Rozpouštění režií. Toto pole je přístupno pouze pro případ Základna Sestava nebo Sestava s aktualizací. Zde se přiřazuje sestava, která musí splňovat následující podmínku: V sestavě musí být ukazatele, každý musí mít přiřazený jiný útvar (zakázku, nákladový okruh) - podle útvarů (zakázek, nákladových okruhů) přiřazených na záložce 2 - Rozpouštění režií detail. A z hodnot vypočtených na této sestavě se vytváří poměry pro výpočet v jednotlivých obdobích zobr /azení.
 • Nová záložka 4 - Účty základny předpisu Rozpouštění režií. Je přístupna pouze, když je pole Základna nastaveno na Účty. V tomto případě je nutno vybr /at (nákladové) účty, pro které má být počítána základna (poměry) pro rozpouštění režií. Výběr provedete stiskem tlačítka Nový, případně klávesy . Otevře se přehled účtů z účtového rozvrhu, označíte příslušné účty a stiskem tlačítka Přenos, případně kombinace kláves se označené účty přenesou do přehledu Rozpuštění režií - účty.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.