účetní standardy

Modul Účetní standardy je určen pro účetní jednotky, které podléhají povinnosti vykazovat výsledky hospodaření a stav majetku a závazků v jiných standardech, např. v Mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví (reporting) IFRS(International Financial Reporting Standards) nebo US GAAP (US Genarally Accepted Accounting Principles), případně musí provádět vykazování i v jiném národním standardu. Účelem je poskytnout tyto údaje uživatelům v maximální míře srovnatelné formě - proto standardizované. Tyto údaje slouží zejménaí externím uživatelům, účastníkům kapitálových trhů, zejména investorům a potencionálním investorům a regulačním orgánům kapitálových trhů. Za účelem porovnatelnosti výkonnosti, majetku a závazků se údaje vykazují ve výkazech standardů. Požadavky na obsah jednotlivých údajů je definován v jednotlivých standardech.

Vzhledem k členství České republiky v EU a příslušným směrnicím EU a vzhledem k celosvětovému trendu sbližování národních účetnictví jednotlivých zemí z hlediska metodiky účtování tzv: Mezinárodní harmonizaci účetnictví vyvstává stále častěji potřeba českých podniků připravovat účetní závěrku podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví IFRS nebo obecně uznávaných účetních zásad v USA, US GAAP.


Tato tendence se projevuje zejména při přijímání účetních závěrek na kapitálových trzích podniků, které se ucházejí o zejména zahraniční kapitál.


Americké burzy a burzy ve východní Asii přijímají výkazy sestavené podle US GAAP. Evropské burzy přijímají výkazy sestavené podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví IFRS. Účetní závěrky sestavené podle Evropských účetních direktiv jsou považovány za dostatečné pro registraci, resp. kótování cenných papírů podniků na evropských trzích a jsou (až na některé odchylky) pro tyto podniky povinné.


Podniky, které jsou vlastněny zahraničním investorem musí sestavovat účetní závěrku kromě předpisů platných v příslušné zemi, také podle IFRS nebo US GAAP z důvodu srovnatelnosti účetních výkazů vlastnícího a vlastněného podniku a také možnosti zpracování jejich konsolidované účetní závěrky.


Mezinárodní harmonizace je tedy vynucena praxí za účelem zpřístupnění konzistentních informací na platformě kapitálových trhů a rozvoje celosvětového obchodu. Představuje požadavek, aby se obecná účetní pravidla, zásady a postupy používané v různých zemích světa přibližovaly a účetní výkazy těchto zemí byly patřičně vzdělanému uživateli srozumitelné.


Sjednocování účetních principů probíhá na třech vzájemně ne zcela jednotných platformách:


Směrnice rady Evropských společenství. Obecně uznávané účetní principy US GAAP. Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví IFRS.


Při porovnání těchto tří linií nadnárodní harmonizace účetnictví zaujímají přední pozici IFRS a US GAAP. Důvodem je, že tyto ucelené soubory standardů IFRS a US GAAP představují efektivní a rychlé řešení problémů společností operujících na kapitálových trzích. Standardy IFRS jsou (až na výjimky) zapracovány do direktiv EU. Deklarují koncepční rámec, ve kterém jsou vyjádřeny cíle, obsah a metody finančního účetnictví, mají vypracovány postupy, podrobné směrnice a vyjádření ke sporným otázkám, které mohou sjednotit přístupy k řešení problémů v členských zemích.


Porovnáním standardů IFRS a obecně uznávaných zásad US GAAP lze konstatovat následující obecné rozdíly:


IFRS - Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví jsou projevem snahy o celosvětovou harmonizaci finančního účetnictví, byly vytvořeny mezinárodní profesní organizací IASC (International Accounting Standards Commitee), jejíž členy jsou profesní organizace z více než 90 zemí světa. Jejím nástupcem na kvalitativně vyšší úrovni je IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation - Nadace výboru pro mezinárodní účetní standardy) s výkonným orgánem IASB (International Accounting Standards Board - Rada pro mezinárodní účetní standardy). IASB ovlivňuje vlastní znění standardů a interpretací - IFRIC (International Financial Reporting Interpretacions Committee - Výbor pro interpretaci mezinárodních standardů účetního výkaznictví)


US GAAP - Obecně uznávané účetní zásady US GAAP nevznikly jako snaha o harmonizaci účetnictví, ale jako národní úprava účetnictví USA. Odpovědnost za úpravu zásad má Výbor pro účetní standardy FASB (Financial Accounting Standards Boards).


Cílem je oba systémy postupně co nejvíce přiblížit tak, aby byly i IFRS bez dalších dodatků akceptovatelné i pro US kapitálový trh. Podle konvergenční dohody mezi IASB a FASB k tomuto dojde ve dvou etapách, v první, do roku 2007 by mělo dojít k odstranění zásadních rozdílů mezi IFRS a US GAAP, ve druhé etapě do r. 2012 k odstranění ostatních rozdílů.

 Podle české legislativy, konkrétně zákona o účetnictví, musí účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU (a tedy i v ČR), použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství - neboli (až na drobné výjimky) IFRS. Toto ustanovení lze aplikovat i v případě, že účetní jednotka dočasně přestane být emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU.

V rámci zjednodušení konsolidace je umožněno dceřiným společnostem, jejichž mateřská společnost vykazuje podle IFRS, aby účtovaly a vykazovaly též s použitím IFRS.


Ovšem z hlediska zákona o dani z příjmů ani pro výše uvedené společnosti nelze použít pro zjištění základu pro výpočet daně z příjmů IFRS a musí postupovat jako jiné organizace podléhající povinnosti vedení (podvojného) účetnictví při zjištění základu pro výpočet daně z příjmů podle Českých účetních standardů (ČÚS).

Obvyklý postup v těchto případech je ten, že je vedeno účetnictví (deník a hlavní kniha) a výkaznictví dle IFRS a zároveň je konvertováno účetnictví (deník a hlavní kniha) z IFRS do ČÚS za účelem zjištění základu pro výpočet daně z příjmů.


A právě tento přístup podporuje modul Účetní standardy. Vlastní účtování je prováděno podle standardů IFRS v modulu Účetnictví. V modulu Účetní standardy je provedena konverze do ČÚS. Převážná část účetních zápisů se z hlediska vlastního účtování neliší (faktury, platby atd.). Tyto účetní záznamy jsou proto do ČÚS převzaty beze změny (z technického hlediska lze nastavit automatickou transformaci z důvodu např. rozdílných účetních rozvrhů, vykazování po segmentech apod.). Toto převzetí je provedeno naprosto automaticky, odpadá duplicitní primární pořizování extra dle IFRS a ČÚS. Pouze tam, kde k rozdílům dochází (zejména evidence majetku, leasing, atd.) jsou zápisy dle IFRS vystornovány a zaúčtovány podle ČÚS. Důsledkem je to, že je k dispozici deník i hlavní kniha podle IFRS i ČÚS. Navíc jsou jednoznačně zdokumentovány rozdíly mezi nimi.


Je možný i opačný postup. V modulu Účetnictví je účtováno dle ČÚS. V modulu Účetní standardy je provedena konverze do IFRS. Převážná část účetních zápisů se z hlediska vlastního účtování neliší (faktury, platby atd.). Tyto účetní záznamy jsou proto do IFRS převzaty beze změny. Toto převzetí je provedeno naprosto automaticky, i zde odpadá duplicitní primární pořizování extra dle IFRS a ČÚS. Pouze tam, kde k rozdílům dochází, jsou zápisy dle ČÚS vystornovány a zaúčtovány podle standardů IFRS. Důsledkem je to, že je k dispozici deník i hlavní kniha podle IFRS i ČÚS. Navíc jsou jednoznačně zdokumentovány rozdíly mezi nimi. Výkaznictví dle IFRS je pochopitelně podporováno nástroji pro vykazování přímo v modulu Účetní standardy.

 Modul Účetní standardy umožňuje převzít data z modulu Účetnictví Helios Orange a tyto data pomocí speciálních nástrojů pro transformaci převést do formy, ze které lze prezentovat výstupy ve formě předepsaných finančních výkazů standardů IFRS nebo obecně uznávaných zásad US GAAP, případně i jiných národních standardů. V případě potřeby (např. požadavků pro konsolidace) je možné provádět transformaci do více standardů. Počet těchto standardů není omezen. Transformace se provádí strukturovaným způsobem podle jednotlivých standardů a v rámci standardů podle jednotlivých oblastí. Postup transformace je jednoznačně zdokumentován. Pro prvotní informace je k jednotlivým standardům uveden stručný popis, čeho se standard týká.


Je možný principiálně dvojí postup:

 

  • Automatické přenesení do modulu Účetní standardy. Nutno nadefinovat převodový můstek - účtový rozvrh vstup a účtový rozvrh standardu. Poté se v modulu Účetní standardy zobrazí vše z účetního deníku - viz přehled Standardizace přehled. V Operacích standardizace se pro účetní zápisy, kde jsou rozdíly, provádějí korekce, většinou metodou storno původního dokladu a nový doklad podle příslušného účetního standardu. Princip popsán v kapitole Evidence a účtování majetku v Účetních standardech, platí obecně i pro další případy.

 

  • Metoda kopírování z deníku.´Požadované účetní doklady se zkopírují do modulu Účetní standardy a následně upraví/doplní podle příslušného účetního standardu.


Pro správné provedení transformace z českého národního standardu do jiného standardu (např. IFRS nebo US GAAP) nebo naopak je nutná odborná znalost rozdílů mezi danými standardy, zejména v oblastech, které se týkají běžné, investiční i finanční činnosti dané účetní jednotky. Modul Účetní standardy umožňuje na základě znalostí těchto rozdílů tyto transformace efektivně provádět a dokumentovat.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.