23.12.2009 Upozornění pro uživatele modulu Leasing vzhledem ke změnám sazeb DPH

THB ikonka zpet  

 Upozornění pro uživatele Helios Orange - modul Leasing

S účinností ode dne 1.1.2010 byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pp. Hlavní změnou je změna sazeb DPH:

 • snížená sazba daně se mění z 9% na 10%
 • základní sazba daně se mění z 19% na 20%

Jaké jsou dopady pro jednotlivé části modulu Leasing?

modul Leasing
Leasing Opakované platby Splátky Časové rozlišení
 • U leasingových smluv, kdy je zdanitelným plněním služba, a jednotlivé splátky jsou dílčím zdanitelným plněním dochází u smluv z roku 2009 ke zvýšení sazby daně u splátek od 1.1.2010. Nutno upravit formálním pohybem Zvýšení ceny.

 

 • Změnit sazby daně v Částech předmětu.
 • Pro služby poskytované od 1.1.2010 je nutno na prvním pohybu roku 2010 změnit sazby daně a další splátky vygenerovat znovu.

 

 • Změnit sazby daně v Částech předmětu.
 • Změnit sazby daně v Částech předmětu.

 

 • Netýká se

Kontace leasingu

 • Je zapotřebí doplnit kontace leasingu v přehledu Kontace leasingu o nové řádky kontací s novými sazbami daně. Dosavadní řádky s původními sazbami daně doporučujeme zatím ponechat, protože se pro předměty leasingu zavedené do roku 2008 včetně platí pravidla pro DPH po celou dobu trvání smlouvy.

Části předmětu

 • Je zapotřebí změnit stávající sazby za nové sazby DPH.

Leasing

Novela zákona o DPH platná od 1.1.2009 zavedla režim, že při změně sazeb DPH se již nebude uplatňovat režim přechodných ustanovení, že se u jednotlivých splátek až do konce trvání smlouvy ponechají sazby (a částky) daně platné k datu uzavření smlouvy - převedení předmětu pronájmu nájemci. Prakticky se tato novela uplatnila již k 1.1.2010, kdy pro smlouvy uzavřené v roce 2009 se pro splátky od 1.1.2010 uplatní již nové sazby daně 20% (příp. 10%). Leasingové společnosti by měly provést změnou splátkového kalendáře formou dodatku ke smlouvě.

Jak se na jednotlivých předmětech leasingu změna provede?

1) jednotlivé leasingové smlouvy:

 • Nutno zkontrolovat smlouvy aktivní k 1.1.2010
 • Pro každou smlouvu zjistit, kolik je na pohybech částí předmětu v základní (případně snížené) sazbě daně. Většinou tam bude jen jeden, vlastní předmět (vč. marže). Nebo dva - vlastní předmět a marže.
 • Pro každou část předmětu zjistit, kolik zbývá splatit od 1.1.2010 do konce trvání smlouvy - částka pohybu (bez DPH).
 • Z této částky vypočítat 1%. (Protože je DPH zvýšena o 1%)
 • Založit nový pohyb s datem pohybu 1.1.2010, na detailech pohybu oprava a pro každou část předmětu zvýšit sazbu DPH na 20% (příp. 10%). Pole hodnota pohybu ponechat 0, do pole hodnota DPH zadat částku zvýšení DPH podle předchozího bodu.
 • Nastavit datum následující splátky
 • Pohyb uložit
 • Provést aktualizaci pohybů, následující pohyby se vygenerují samy.
 • Zkontrolovat, případně upravit zaokrouhlení
 • Když je vygenerován pohyb Odkupní hodnota, tak na pohybech detail nastavit nové sazby daně. Částka DPH i částka vč. DPH se dopočítá automaticky. Doporučujeme tento pohyb uzavřít.

2) Části předmětu - nastavit nové sazby daně 20% (příp. 10%) místo dosavadních.


Opakované platby

Jedná o případy, kdy se pravidelně opakovaně fakturují měsíčně (nebo v jiných intervalech) více méně stejné částky. Jedná se například o:

 • nájmy nemovitostí
 • služby v oblasti facility managementu
 • úklidové služby
 • služby bezpečnostních agentur
 • služby účetních a poradenských firem
 • služby v oblasti IT podpory, správy sítí atd.
 • mnoho dalších oblastí

1) jednotlivé smlouvy o poskytování služeb:

 • Nutno zkontrolovat smlouvy aktivní k 1.1.2010
 • Pro každou smlouvu zjistit, zda jsou již vygenerované pohyby s datem pohybu 1.1.2010 a vyšším.
 • Pokud ne, tak vygenerovat pohyb - jen jeden.
 • Pokud je vygenerováno po 1.1.2010 již více pohybů, ta zrušit uzavření pohybů po 1.1.2010 a zrušit tyto pohyby kromě prvního pohybu po dni 1.1.2010 vč.
 • Na tomto pohybu, pohyby detail nastavit nové sazby daně. Částky DPH a celkem vč. DPH se dopočítají automaticky.
 • Pohyb uložit
 • Poté lze generovat další pohyby a z nich následně generovat faktury, ty budou již s novými sazbami daně

2) Části předmětu - nastavit nové sazby daně 20% (příp. 10%) místo dosavadních.


Splátky

Podpora splátkového prodeje. Protože je vlastní DPH odvedena jednorázově k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tak se další splátky netýkají DPH.

Části předmětu - nastavit nové sazby daně 20% (příp. 10%) místo dosavadních.


Časové rozlišení

Časové rozlišení je to mechanismus, jak účetními nástroji přiřadit náklady, případně i výnosy do účetního období, ke kterému se věcně vztahují bez ohledu na datum vystavení/přijetí dokladu nebo na datum platby.

Jedná se pouze o účetní záležitost s dopady do daně z příjmu. DPH se netýká, není třeba nic nastavovat.


Kontace leasingu

Je zapotřebí doplnit kontace leasingu v přehledu Kontace leasingu o nové řádky s novými sazbami daně. Dosavadní řádky s původními sazbami daně doporučujeme zatím ponechat, protože se pro předměty leasingu zavedené do roku 2008 včetně platí pravidla pro DPH po celou dobu trvání smlouvy. Jedná se o tyto druhy řádků kontací:

 • Základ DPH

 • Částka DPH

 • Částka včetně daní

 • Odkupní hodnota - základ daně

 • Odkupní hodnota - částka daně

 • Odkupní hodnota - částka celkem

Tyto řádky kontací je třeba pro sazbu DPH 20% (příp. 10%) do kontací přidat znovu. Nastavení na řádku kontace leasingu bude stejné jako u odpovídajícího řádku pro původní sazbu daně 19% (příp. 9%) s tím rozdílem, že bude jiná sazba daně nebo jiný analytický účet DPH.

Týká se kontací leasingu pro vlastní leasing, opakované platby a splátkový prodej.


Části předmětu

Je zapotřebí změnit stávající sazby za nové sazby DPH 20% (příp. 10%). Týká se pro vlastní leasing, opakované platby a splátkový prodej.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.