27.06.2014 Úpravy plánů a grafy plnění plánu

THB ikonka zpet

Úpravy plánů a grafy plnění plánu

Pro usnadnění práce v oblasti plánování - soustav plánů jsme pro Vás připravili několik vylepšení pro usnadnění procesu plánování.

 

 • Jaký je obvyklý postup při tvorbě nové soustavy plánů, např. finančního plánu na příští rok? 
  • Jako výchozí zvolíme buď některou variantu plánu letošního roku, případně skutečnost letošního roku, pokud je již známa. Lze použít i skutečnost minulého roku.
  • Lze nastavit celkové koeficienty nárůstu nebo poklesů nákladů a výnosů
  • Vygeneruje se první varianta soustavy plánů 
  • Nyní je nutno plány upravovat jednak podle požadavků majitelů a managementu firmy a zároveň zohledňovat reálné možnosti jednotlivých divizí, středisek, útvarů podle obchodního plánu (uzavřených smluv, skutečných/předpokládaných zakázek, vlivu sortimentu, s ohledem na pracovní zdroje, plánované dovolené, nábor nových pracovníků, agenturní pracovníky, kapacity výrobních zažízení, nové investice, vyřazení/plánované opravy výrobních kapacit, očekávanému cenovému vývoji, možnosti dodavatelů, reálné odbytové možnosti atd.). Tento proces bývá většinou "vícekolový", kdy se postupně plány upřesňují a dochází k více méně kompromisnímu slaďování plánů. Jeho výsledkem je nakonec schálení příslušné varianty plánu/rozpočtu.
  • V případě ať už vnitřních nebo vnějších vlivů může dojít k potřebě plán operativně měnit tak, aby byly pokud možno celkové cíle splněny. K těmto změnám může dojít v průběhu plánovacího období několikrát. Většinou se vytvoří nová varianta plánu.
  • K jednodušší, přehlednější a efektivnější práci, viz předchozí 2 body, byla do zobrazení po měsících je přidána možnost editace plánů na libovolné úrovni. Změnou příslušné plánované hodnoty dojde k přepočtu plánu jako takového, tj. nadřízených a podřízených řádků. U podřízených řádků dojde k rozpuštění stejnými poměry (např. ponížení nákladů celkem o 1% provede ponížení jednotlivých položek nákladů - náklady na přímý materiál, přímé mzdy, kooperace, další náklady,... též o 1%) Nadřízené řádky se též přepočátají, takže je plán konzistentní. Zároveň dojde k přepočtu všech nadřízených a podřízených plánů. U podřízených plánů dojde k rozpuštění stejnými poměry. Tím je zajištěna konzistence celé soustavy plánů.
 • Plnění plánů po měsících je možno nově zobrazit formou přehledu plnění plánu vč. grafického porovnání plánu a skutečnosti. Porovnání může být provedeno na měsíční nebo kumulativní bázi. Do zobrazení lze zvolit libovolný jeden nebo i více položek plánu (případně všechny položky plánu). Standardně se zobrazují graficky křivky vývoje:
  • plánu
  • skutečnosti
  • porovnávací varianty plánu
  • skutečnosti minulého roku
 • V souvislosti uvedenými změnami jsou přeuspořádány nabídky místního menu soustav plánů tak aby byly přehlednější. Pro nejpoužívanější zobrazení plány po měsících a sestava plnění plánu s grafem jsou přidána tlačítka pro zobrazení, u všech ostatních zobrazení jsou přidána hotkey pro rychlé zobrazení všech přehledů soustav plánů.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.