17.01.2018 Výkaz peněžních příjmů a výdajů

THB ikonka zpet

Na základě zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí ze dne ze dne 17. ledna 2017 došlo ke změnám povinností ve vykazování příspěvkových organizací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí zřízených ČR a ekonomických subjektů sektoru vládních institucí, příp. dalších subjektů podle uvedeného zákona

V příloze č. 5 se původní části K., L. a M. (pro státní příspěvkové organizace) nově vykazují jako samostatné výkazy podle zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí č. 25/2017 Sb.

Původní část M. se nově podle vyhlášky č. 272/2017 Sb. jmenuje Výkaz peněžních příjmů a výdajů. Jeho periodicita je pro některé subjekty měsíční, pro jiné čtvrtletní, viz zákon 25/2017 Sb.

Původní části K. a L. se nově podle vyhlášky č. 272/2017 Sb. vykazují jako samostatné výkazy Roční údaje o poskytnutých garancíchRoční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru s roční periodicitou.


Kromě příspěvkových organizací se zákon týká i dalších subjektů jako veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí zřízených ČR a ekonomických subjektů sektoru vládních institucí, příp. dalších subjektů.


Seznam výkaznických povinností:

Subjekt Výkaz peněžních příjmů a výdajů Roční údaje o poskytnutých garancích Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
 státní příspěvková organizace X   X
 veřejná vysoká škola X   X
 veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou X   X
 příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy     X
 jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. j zákona X    
 jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. k zákona X X X

 

Výkaz peněžních příjmů a výdajů se vykazuje:

  • měsíčně
  • čtvrtletně, pokud průměrná výše celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou údaje účetní závěrky k dispozici, nedosahuje částky, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou, a to maximálně do výše 0,01 % nominálního hrubého domácího produktu za předchozí kalendářní rok, který je v běžném roce naposledy zveřejněn Českým statistickým úřadem.


Termíny výkazu peněžních příjmů a výdajů:

  • měsíčně do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
  • čtvrtletně do 30 dnů po uplynutí prvního, druhého nebo třetího čtvrtletí, za čtvrté čtvrtletí předkládá tyto údaje do 25. února následujícího kalendářního roku.

Předkládané údaje, měsíční stejně jako čtvrtletní, jsou vykazovány vždy kumulativně od počátku roku k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, resp. čtvrtletí, za které je výkaz předkládán.


CSÚIS

Uvedené 3 výkazy se odesílají prostřednictvím zpráv Helios Orange do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Jedná se o obdobu odesílání výkazů příspěvkových organizací nebo pomocného konsolidačního přehledu. Informace o správném doručení a kontrolách výkazů se stahují pomocí inboxu.

Zaregistrování zodpovědné osoby (ZO) za účetní jednotku, která bude odpovědnou osobou za zasílání výkazů s přístupovými údaji do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) nejpozději do 31. 1. 2018. Registrace pomocí formuláře – k formuláři je zveřejněn návod na vyplnění:

Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO

Registrační formulář

Výkaz peněžních příjmů a výdajů v Helios Orange

Jedná se v podstatě o výkaz o pohybech peněz (cash flow přímou metodou).


Je nutné, aby VŠECHNY řádky účetních záznamů v účetním deníku na účtech peněz (banka, pokladna, peníze na cestě) v běžném stavu měly navíc údaj z číselníku příjmů a výdajů. Toto je nutno zajistit pro všechny uvedené účetní zápisy od 1.1.2018!

Tím vlastě určujete, ve kterém řádku výkazu se pohyb peněz projeví.

Státní příspěvkové organizace doposud dělaly tento výkaz jako část M. přílohy č. 5. Na rozdíl od části M. se ve výkazu peněžních příjmů a výdajů nevykazuje minulé období.


Pozor Výkaz peněžních příjmů a výdajů má oproti části M. trochu jinou strukturu - jiné řádky. Pro rok 2018 je nutné naimportovat nový číselník příjmů a výdajů. Je nutno upravit i metodiku účtování.

Definice Výkazu peněžních příjmů a výdajů naleznete v přehledech:

  • Příspěvkové organizace - Výkazy pro příspěvkové organizace, přehled Definice výkazu. Účty peněz v definici jsou syntetické účty 068, 241, 243, 244, 245, 261 a 262.
  • Ostatní organizace - Výkazy a reporty, přehled Definice výkazu. (V legislativních výkazech definice Výkazu peněžních příjmů a výdajů není.) Účty peněz v definici jsou syntetické účty 211, 221 a 261.

Pro výše uvedené účty doporučujeme v účtovém rozvrhu pro rok 2018 a následující nastavit Údaj příjmy a výdaje na Povinné.

Zpracování výkazů se neliší od zpracování jiných výkazů, např. rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty.


Výkaz bude v Heliosu k dispozici ve verzi, která bude uvolněna do konce roku 2017 vč. číselníku Příjmy a výdaje pro rok 2018.

Číselník Příjmy a výdaje pro rok 2018 je nutno naimportovat akcí Import v Pomocné číselníky, Příjmy a výdaje. Název importovaného souboru je PRIJVYD_CZ_201801.TXT.

Roční údaje o poskytnutých garancích a Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Jedná se o výkazy v tabulkové formě, kde je nutno pro každou sledovanou garanci nebo projekt PPP vyplnit požadované údaje dle vyhlášky 272/2017 Sb.


Výkazy budou k dispozici v průběhu roku 2018 po zveřejnění XSD schémat ze strany MF ČR - CSÚIS.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.