pomocný konsolidační přehled

Od roku 2016 podléhají některé účetní jednotky v konsolidaci státu nové povinnosti - odesílat Pomocný konsolidační přehled (PKP). Povinnost se týká m.j. i obchodních korporací (např. akciových společností nebo společností s ručením omezeným), případně výzkumných ústavů a dalších neziskových organizací s majetkovou účastí státu, kraje, města, obce a pod. Podmínkou je překročení předepsaných limitů, tj. malých organizací se netýká. V případě že se jedná o ovládanou osobu, odesílají se výkazy PKP I, PKP III, PKP IV a PKP V. Pokud se jedná o účetní jednotku pod společným nebo podstatným vlivem, odesílá se pouze výkaz PKP VI. Výkazy se odesílají zašifrované a opatřené identifikátorem celistvosti do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Seznam částí výkazů PKP

Část I: Přehled stavu položek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Jedná se o seznam položek, které svým obsahem vychází z výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát. Pro správné naplnění jednotlivých řádků jsou pro organizace účtující podle vyhlášek č. 500/2002 Sb. a 504/2002 Sb. nadefinované převodové můstky, které jsou součástí dokumentu Konsolidační manuál. V hlavičce části I se dále uvádí informace o povinnosti organizace sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a informace o počtu zaměstnanců (tj. roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců účetní jednotky).

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Aby jej bylo možno sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění vyhovovalo mj. těmto požadavkům:

 • Zohlednit změny dané novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. Do konce roku 2015 bude k dispozici číselník syntetických účtů pro subjekty účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. platný od 1.1.2016. Analogicky se týká i organizací účtujících podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 • V analytickém členění účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP.
 • Přiřazení účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést
  • Přímo přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části I. PKP. (řádky definice výkazu)
  • Nebo prostřednictvím námi dodaného číselníku účtů pro výkazy, který bude odpovídat požadavkům na sestavení PKP. V tomto případě bude nutno vytvořit převodový můstek mezi účtovým rozvrhem a čísly účtů pro výkazy.

Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Tuto část předávají pouze dobrovolné svazky obcí (DSO). Jelikož DSO nepoužívají Helios Orange, není tento výkaz k dispozici.

Část III: Identifikace vzájemných vztahů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se sledují vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Hodnota položek u partnerů, kteří nejsou součástí konsolidačního celku státu, se vykazuje jednou částkou s IČO 00000444. Seznam položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, je uveden v Konsolidačním manuálu.


V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Pro jeho sestavení je nutné, aby na příslušných účtech, zařazených do seznamu položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, bylo již od 1.1.2016 povinně účtováno na organizace (vč. případných opravných položek). Pokud není účet tako nastaven, nastavit v účtovém rozvrhu roku 2016 povinnost účtování čísla organizace! Dále je třeba zpětně doplnit na již zadané účetní záznamy na těchto účtech organizaci, pokud tomu tak není. U rozvahových účtů se týká i počátečních stavů! 

Část IV: Přehled podrozvahových účtů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se uvádějí zůstatky podrozvahových účtů.

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Aby jej bylo možno sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění podrozvahových účtů vyhovovalo mj. těmto požadavkům:

 • V analytickém členění podrozvahových účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP.
 • Přiřazení podrozvahových účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést
  • Přímo přiřazením jednotlivých podrozvahových účtů na jednotlivé položky části I. PKP. (řádky definice výkazu)
  • Nebo prostřednictvím námi dodaného číselníku účtů pro výkazy, který bude odpovídat požadavkům na sestavení PKP. V tomto případě bude nutno vytvořit převodový můstek mezi účtovým rozvrhem (podrozvahové účty) a čísly účtů pro výkazy (podrozvahové účty).

Část V: Vysvětlení významných částek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Tato část obsahuje vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek u každého zůstatku aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy, jestliže hodnota zůstatku dané položky přesáhne hranici 10 % aktiv netto. V případě, že účetní jednotce není znám partner, může použít IČO 00000444. V případě nákladů a výnosů se vysvětlují pouze hodnoty z aktuálního roku (z běžného účetního období).

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Ovšem sestavení bude nutno provést ručně, zejména z toho důvodu, že se (kromě nákladů a výnosů) podává vysvětlení k zůstatku účtu a tudíž se vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek může týkat i předchozích let. Pro jeho sestavení je nutné, aby na příslušných účtech, zařazených do seznamu položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, bylo již od 1.1.2016 povinně účtováno na organizace (vč. případných opravných položek). Pokud není účet tako nastaven, nastavit v účtovém rozvrhu roku 2016 povinnost účtování čísla organizace! Dále je třeba zpětně doplnit na již zadané účetní záznamy na těchto účtech organizaci, pokud tomu tak není. Týká se samozřejmě pouze položek výkazů PKP I, příp. PKP IV, u kterých existuje možnost překročení 10% aktiv netto.

Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu

Tuto část vyplňují pouze účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společný vliv. Účetní jednotky, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem vyplňují pouze část VI Informace pro konsolidaci kapitálu.

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Bude k dispozici ve Výkazy a reporty (nebude v Legislativní výkazy). Protože je členění na uvedené položky dáno i požadavky na členění rozvahy, analytické členění není nutno kvůli tomuto výkazu rozšiřovat. Přiřazení účtů jednotlivým položkám části VI. PKP se provede přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části VI. PKP (řádky definice výkazu, akce Definice – doplnění vazeb účtů).

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.