19.01.2018 Výkazy pro podnikatele od roku 2018

THB ikonka zpet

Pro podnikatelské subjekty pro zdaňovací období započaté 1.1.2018 nebo později jsou upravené výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrátypřehled o peněžních tocích podle novely vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novela byla provedena vyhláškou č. 441/2017 Sb.

Rozvaha

 • AKTIVA
  • Dlouhodobý majetek je označován jako stálá aktiva.
  • Nehmotné výsledky výzkumu již nejsou vykazovány s ohledem na Směrnici EU v položce aktiv B.I.1. (nevztahuje se vykazované částky před 1. 1. 2018).
  • Časové rozlišení aktiv (Náklady příštích období, Komplexní náklady příštích období a Příjmy příštích období) může v souladu se Směrnicí EU účetní jednotka vykázat v rámci části C.II. Pohledávky nebo v samostatné položce D. Časové rozlišení aktiv jako doposud.
 • PASIVA
  • Do položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ se slučují původně dvě samostatné položky.
  • V důsledku sloučení položek VH minulých let se mění označení položky „Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ z „A.IV.3.“ na „A.IV.2.“.
  • Časové rozlišení pasiv (Výdaje příštích období a Výnosy příštích období) může v souladu se Směrnicí EU účetní jednotka vykázat v rámci části C.III. Závazky nebo v samostatné položce D. Časové rozlišení pasiv jako doposud.

Výkaz zisku a zráty

Změna názvů položek:

 • F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu
 • F.2. Prodaný materiál.

Přehled o peněžních tocích

zveřejňují se i údaje za minulé období.

Helios Orange

K dispozici jsou definice nových výkazů pro rok 2018 a následující, generická čísla -411 až -416. Definice nových výkazů se automaticky naimportují s novou verzí.

Externí akce Přenes přiřazené účty do výkazů 2018


Abyste nemuseli pro rok 2018 znovu přiřazovat účty do nových definic výkazů, je na Helios Store ke stažení zdarma externí akce Přenes přiřazené účty do výkazů 2018.

Externí akci Přenes přiřazené účty do výkazů 2018 najdete v Helios Store, záložka 5 - Zdarma, veřejné jméno Přenes přiřazené účty do výkazů 2018. Externí akci Přenes přiřazené účty do výkazů 2018 nainstalujete běžným způsobem. Po nainstalování naleznete externí akci Přenes přiřazené účty do výkazů 2018 v přehledu Helios Controlling, Výkazy a reporty, Definice výkazu.

Externí akce Přenes přiřazené účty do výkazů 2018 přenese z označených definic výkazů platných pro rok 2016 a 2017 (generická čísla -401 až -406) do definic výkazů platných od roku 2018 vč. (generická čísla -411 až -416) navázané účty.

Pouze pro statutární výkazy rozvaha (plný i zkrácený rozsah), výkaz zisku a ztráty (plný i zkrácený rozsah) a přehled o peněžních tocích. Přehled o změnách vlastního kapitálu se pro rok 2018 nemění.

POZOR

Pokud jsou již na cílových výkazech 2018 účty jsou přiřazeny, tak se tyto účty napřed z definice výkazů ZRUŠÍ. Poté se zkopírují účty z označených výkazů.


Po provedení akce Přenes přiřazené účty do výkazů 2018 je nutno přiřazené účty do nových definic výkazů zkontrolovat!

Časové rozlišení aktiv a pasiv

Podle nové metodiky je na rozhodnutí účetní jednotky, zda bude časové rozlišení aktiv a časové rozlišení pasiv vykazovat v samostatné položce D. Časové rozlišení aktiv resp. pasiv jako doposud nebo bude časové rozlišení aktiv a pasiv vykazovat v rámci pohledávek a závazků.

 • Vykazování v samostatné položce D. Časové rozlišení aktiv resp. pasiv (jako doposud podle metodiky platné do roku 2017). V definici rozvahy se nic nemění.
 • Vykazování v rámci pohledávek a závazků. V definicích rozvahy v plném i zkráceném rozsahu pro malé účetní jednotky jsou řádky, které mají zaškrtnuto pole Nezobrazovat. Jedná se o řádky Časové rozlišení aktiv a Časové rozlišení pasiv, v rozvaze v plném rozsahu navíc řádky Náklady příštích období, Komplexní náklady příštích období, Příjmy příštích období, Výdaje příštích období a Výnosy příštích období. Je zapotřebí:
  • Zrušit zaškrtnutí pole Nezobrazovat pro řádky časového rozlišení v rámci pohledávek a závazků.
  • Zrušit v poli Účty brutto u přednastavených účtů zakomentování --A u všech účtů.
  • Doplnit účty pro příslušné řádky. Nejlépe podle původních řádků v rámci původního časového rozlišení.
  • Zaškrtnout pole Nezobrazovat pro řádky časového rozlišení v rámci původního časového rozlišení.
  • Doplnit v poli Účty brutto u přednastavených účtů zakomentování --A před každý účet (nebo všechny účty smazat).
  • Zrušit přiřazené účty pro příslušné řádky časového rozlišení v rámci původního časového rozlišení. 

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.