26.03.2013 Výkazy pro příspěvkové organizace

THB ikonka zpet

Dne 27.3.2013 byl do distribuce Helios Orange uvolněn nový submodul Výkazy pro příspěvkové organizace, který je součástí modulu Helios Controlling.

Příspěvkové organizace, ať už zřízené organizační složkou státu nebo orgány místních samospráv, jsou povinny nadřízeným orgánům předávat výkazy v požadovaném formátu. Tato povinnost je dána zejména zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění p.p., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění p.p. a vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění p.p., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů a dalšími právními předpisy a vyhláškami.

Submodul Výkazy pro příspěvkové organizace zajišťuje sestavení, uchování, tisk a export požadovaných výkazů do XML formátu. XML formát je k dispozici ve formě pro odeslání do MUZO nebo zaslání e-mailem nadřízené organizaci. Druhou možností je zašifrování xml souboru, opatření podpisovým identifikátorem zodpovědné osoby (ZO) nebo náhradní zodpovědné osoby (NZO) a odeslání od Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Odpovědi CSÚIS jsou z inboxu ZO nebo NZO stahovány zpět, aby byla informace o stavu zpracování výkazů.

Definice výkazů pro jednotlivé roky jsou součástí submodulu Výkazy pro příspěvkové organizace. Jedná se o tyto výkazy:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Přehled o peněžních tocích - ročně
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu - ročně
  • Příloha - všechny textové i tabulkové části přílohy
  • Pomocné analytické přehledy - (PAP) - část I. až XIII.
  • FIN 2-04 U - část X. - stavy a obraty na bankovních účtech
  • Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje-hl.č. - ročně
  • Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje-hlavní činnost - ročně

Pokud příspěvková organizace podléhá povinnosti sestavovat PAP, lze jej v submodulu modulu Výkazy pro příspěvkové organizace sestavit. Podmínkou je používání správných analytik PAP, typů změn a partnerů aktiva/pasiva a partnerů transakce. Popis je součástí popisu modulu Účetnictví. Součástí funkcionality v modulu Účetnictví - účetní deník a účetní deník celkem jsou i kontroly pro PAP, které doporučujeme průběžně používat.

Příloha se sestavuje za tabulkové části přílohy a textové části přílohy, kdy je možno zadat libovolný textový komentář k uzávěrce.

Pokud příspěvková organizace podléhá povinnosti odesílat rozpočet, je k dispozici nástroj pro zadání rozpočtu na daný rok, případně i návrh rozpočtu na následující rok a zobrazení skutečnosti předchozího roku.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.