výkazy a reporty

Vyhodnocení výsledků hospodaření, ať už z hlediska tvorby a tisku statutárních výkazů jako je výkaz zisku a ztráty a rozvaha, nebo pro potřeby managementu firmy i dalších uživatelů jako obratová předvaha, rozbory nákladů, výnosů atd. lze provádět v přehledu Výkazy a reporty. Součástí distribuce je sada předefinovaných finančních výkazů Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty v plném a zjednodušeném rozsahu ve struktuře dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pp.

V přehledu Výkazy a reporty je možnost v již definovaných výkazech dynamicky přidávat a ubírat řádky a na úrovni jednotlivých řádků zobrazit rozklad řádku na řádky dle zůstatků jednotlivých účtů. Tento nástroj vyhovuje jak z hlediska požadavku legislativy principu významnosti, tj. možnosti ubírat nevýznamné a vkládat významné řádky bez porušení vzájemných vazeb výkazu a zároveň respektuje současné požadavky uživatelů na možnost rychlé definice výkazu a následného zobrazení stavu majetku a hospodaření firmy.

Samozřejmě je možné vytvářet uživatelsky další výkazy za různým účelem - pro sledování a rozbory nákladů, tržeb, pohledávek, závazků, majetku, zásob, peněžních prostředků atd. až na úroveň jednotlivých analytických účtů. je možno sledovat po jednotlivých útvarech, zakázkách, nákladových okruzích, vozidlech nebo zaměstnancích, případně jejich kombinacích, je možno vyhodnocovat za různá časová období s možnosti srovnání s až dvěma předchozími obdobími. Je možno vyhodnocovat z hlediska datumů případu nebo období stavu. Pokud je účtováno v cizích měnách, lze vyhodnocovat i podle cizí měny.


Nástroj pro snadnou a rychlou definici a generování finančních výkazů pro potřeby externích i interních uživatelů.

  • Pomocí programu lze vytvářet libovolnou strukturu finančních výkazů s jednoduchým vytvářením vazeb mezi jednotlivými řádky
  • Na úrovni součtových řádků lze provést analýzu (rozklad) na úroveň jednotlivých účtů
  • Lze definovat generování sestav na různých úrovních definice (kratší a delší sestavy)
  • Možnost kompenzace
  • Stejný nástroj pro finanční účetnictví i mezinárodní účetní standardy
  • Lze definovat výkazy základní, změnové nebo typu obratová předvaha
  • Samozřejmostí je automatické zaokrouhlování a korigování
  • Možnost generování sestav podle data účetního případu nebo za období stavu/období detail (jiné období než je datum případu) 

 

 Součástí programu jsou předdefinované finanční výkazy účetní závěrky
   - Rozvaha (plný a zjednodušený rozsah)
   - Výkaz zisku a ztráty (plný a zjednodušený rozsah)
   - Výkaz finančních toků
   - Výkaz změn vlastního kapitálu
   - Income statement a Balance sheet pro účetní standardy
 

  • Předdefinované finanční výkazy účetní závěrky dle MF lze generovat a tisknout v cizojazyčných verzích

   - česká
   - anglická
   - německá
   - francouzská

V případě licence k modulu Datové sklady lze vytvářet i výkazy, které čerpají údaje ze skladů a fakturace a pokladního prodeje (nákupy zboží a materiálu, prodeje zboží a vlastních výrobků) nebo z mezd, případně dalších externích zdrojů dat.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.