výkazy pro příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace, ať už zřízené organizační složkou státu nebo orgány místních samospráv, jsou povinny nadřízeným orgánům předávat výkazy v požadovaném formátu. Tato povinnost je dána zejména zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění p.p., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění p.p. a vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění p.p., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů a dalšími právními předpisy a vyhláškami. 

Příspěvkové organizace, ať už zřízené organizační složkou státu nebo orgány místních samospráv, jsou povinny nadřízeným orgánům předávat výkazy v požadovaném formátu. Tato povinnost je dána zejména zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění p.p., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění p.p. a vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění p.p., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů a dalšími právními předpisy a vyhláškami.

Submodul Výkazy pro příspěvkové organizace zajišťuje sestavení, uchování, tisk a export požadovaných výkazů do XML formátu. XML formát je k dispozici ve formě pro odeslání do MUZO nebo zaslání e-mailem nadřízené organizaci. Druhou možností je zašifrování xml souboru, opatření podpisovým identifikátorem zodpovědné osoby (ZO) nebo náhradní zodpovědné osoby (NZO) a odeslání od Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Odpovědi CSÚIS jsou z inboxu ZO nebo NZO stahovány zpět, aby byla informace o stavu zpracování výkazů.

Definice výkazů pro jednotlivé roky jsou součástí submodulu Výkazy pro příspěvkové organizace. Jedná se o tyto výkazy:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Přehled o peněžních tocích - ročně
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu - ročně
  • Příloha - všechny textové i tabulkové části přílohy
  • Pomocné analytické přehledy - (PAP) - část I. až XIII.
  • FIN 2-04 U - část X. - stavy a obraty na bankovních účtech
  • Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje-hl.č. - ročně
  • Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje-hlavní činnost - ročně

Pokud příspěvková organizace podléhá povinnosti sestavovat PAP, lze jej v submodulu modulu Výkazy pro příspěvkové organizace sestavit. Podmínkou je používání správných analytik PAP, typů změn a partnerů aktiva/pasiva a partnerů transakce. Popis je součástí popisu modulu Účetnictví. Součástí funkcionality v modulu Účetnictví - účetní deník a účetní deník celkem jsou i kontroly pro PAP, které doporučujeme průběžně používat.

Příloha se sestavuje za tabulkové části přílohy a textové části přílohy, kdy je možno zadat libovolný textový komentář k uzávěrce.

Pokud příspěvková organizace podléhá povinnosti odesílat rozpočet, je k dispozici nástroj pro zadání rozpočtu na daný rok, případně i návrh rozpočtu na následující rok a zobrazení skutečnosti předchozího roku.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.